W 2018 roku w Powiecie Białostockim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Białymstoku realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej

Dodatkowe informacje

WNIOSKI MODUŁ II:

Oświadczenia:

 WNIOSKI MODUŁ I

- Wniosek Obszar A Zadanie 1- dzieci i podopieczni

- Wniosek Obszar A Zadanie 1- osoby pełnoletnie

- Wniosek Obszar A Zadanie 2 - osoby pełnoletnie

- Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1 i 2

 - Wniosek Obszar B Zadanie 1- dzieci i podopieczni

- Wniosek Obszar B Zadanie 1- osoby pełnoletnie

- Wniosek Obszar B Zadanie 2 - dzieci i podopieczni

- Wniosek Obszar B Zadanie 2 - osoby pełnoletnie

- Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 i 2 - wzrok

- Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 i 2- Kończyny górne

- Wniosek Obszar C Zadanie 2 - osoby pełnoletnie

- oświadczenie o NFZ - osoby dorosłe - C2

- Wniosek Obszar C Zadanie 2 - dzieci i podopieczni

- oświadczenie o NFZ - dzieci i podopieczni - C2

- Wniosek Obszar C Zadanie 3 - osoby pełnoletnie

- oświadczenie o NFZ zakup protezy C3

- Wzór oferty cenowej na zakup protezy C3

- Wniosek Obszar C Zadanie 4 - osoby pełnoletnie

- oświadczenie o NFZ - naprawa protezy C4

- Wzór oferty cenowej na naprawę protezy C4

- Zaświadczenie lekarskie Obszar C- Zadanie 3 i 4

- Wniosek Obszar D- osoby pełnoletnie

- Zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka - Obszar D

- Zaświadczenie potwierdzające rzeczywiste koszty - Obszar D

Załączniki do wniosków w ramach wszystkich zadań

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

- oświadczenie o dochodach

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska 15/1, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 732 17 72

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt „a” i „c” RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała:

Elżbieta Anna Turczewska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku