Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2016 r.

Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017r.

 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej - art.182 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej Zarządzeniem Nr 36/2011 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 r. zgodnie z art. 241 ust. 2 w związku z art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.)

Zadania powiatu z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej realizowane są przez placówki opiekuńczo - wychowawcze funkcjonujące na terenie Powiatu Białostockiego tj.: Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka (od 1 czerwca 2015r.) funkcjonujące w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Dom Dziecka w Supraślu, Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA" w Wasilkowie – placówka działająca na zlecenie powiat.

 • Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych

Do zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej należy opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2015 - 2017 został przyjęty uchwałą Nr VII / 53 / 2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015r.

W 2016r. wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej prowadzone było przez trzech specjalistów pracy z rodziną i pracownika socjalnego (od 1 lipca 2017r.), posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz starszego pracownika socjalnego zajmującego się usamodzielnianymi wychowankami pozostającymi w dotychczasowych rodzinach zastępczych lub korzystających z różnych form wsparcia po jej opuszczeniu. Ponadto w roku ubiegłym jedna osoby zostały skierowane przez PUP w Białymstoku do odbycia 6 miesięcznego stażu na stanowisku psychologa, od 1 grudnia ub.r. jest zatrudniona na 3/5 etatu.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.) na wniosek rodziny zastępczej możliwe jest objęcie jej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m.in.: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, pomoc w zapewnieniu rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

            Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  może mieć pod opieką 15 rodzin zastępczych.

            Rodziny zastępcze są informowane o możliwości złożenia wniosku o objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Żadna z rodzin takiego wniosku nie złożyła.

            Zgodnie z art. art. 77 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w stosunku do rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jego zadania wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz tej rodziny.

W 2016r. odbyło się 28 posiedzeń w sprawie sytuacji dzieci umieszczony w rodzinnej pieczy zastępczej, w których brali udział pracownicy Centrum wchodzący w skład Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej (powołanego Zarządzeniem dyrektora Centrum z dnia 9 stycznia 2012r. późn. zm.). Na spotkania  zapraszani byli: rodziny zastępcze, asystenci rodziny (jeżeli rodzina biologiczna dziecka była objęta pomocą asystenta przez ośrodek pomocy społecznej), przedstawiciele ośrodka adopcyjnego (psycholog lub pedagog), rodzice dziecka (z wyłączeniem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej), pedagodzy lub wychowawcy ze szkół, w których uczą się dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z gmin, które są zobowiązane do współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie z powiatów, które pokrywają wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego. Ponadto zaproszenia na posiedzenia kierowane były również do przewodniczących IV i V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku, jednak przedstawiciele sądu w tych posiedzeniach nigdy nie uczestniczyli.

Na każdym z tych posiedzeń zajmowano się dziećmi z kilku rodzin zastępczych. Przed posiedzeniem przygotowywano szczegółową informację o aktualnej sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na posiedzeniu sporządzano protokoły - oddzielnie dla każdego dziecka.

Ocena sytuacji dziecka była przeprowadzona w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy (zgodnie z art. 131 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Po dokonaniu oceny zostały sporządzone opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, które zostały następnie przekazane do właściwego sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich. W 2016 r. dokonano 200 ocen dotyczących 131 dzieci (w tym: 86 dzieci z rodzin spokrewnionych, 44 dzieci z rodzin niezawodowych i 1 dziecko z rodziny zawodowej). Ponadto wraz ze wspomnianą opinią przesyłane były informacje o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie  zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka (zgodnie z art. 47 ust. 5 wspomnianej ustawy).

W związku z koniecznością sporządzenia powyższych ocen i informacji specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny odbyli przed każdym posiedzeniem wizyty w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych w celu zebrania niezbędnych informacji do oceny funkcjonowania rodziny zastępczej i sytuacji dziecka. Sprawdzano właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem, zapewnienie właściwej opieki i wychowania, zaspokajane jego potrzeb emocjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno  - rekreacyjnych, przygotowywanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, do pokonywania trudności życiowych oraz nawiązywania i podtrzymywania właściwych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną, rówieśnikami oraz zdobywanie umiejętności społecznych. Ponadto nawiązano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ze szkołami do których uczęszczają dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w celu uzupełnienia informacji o dziecku i rodzinie zastępczej.

        Zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest sporządzanie i przedstawienie rodzinie zastępczej jej oceny pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Pierwszą ocenę sporządza się przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej, kolejna po upływie roku a następne nie rzadziej niż co 3 lata. Od wspomnianej oceny rodzina może złożyć zastrzeżenia do starosty. W roku ubiegłym sporządzono 20 takich ocen (w tym: 11 rodzin spokrewnionych, 8 niezawodowych i 1 zawodowa), żadna z rodzin nie wniosła zastrzeżeń, wszystkie oceny były pozytywne.    

Centrum  współpracuje z powiatami, z których pochodzą dzieci - w zakresie wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie, ośrodkami pomocy społecznej - w zakresie rozpoznania sytuacji socjalno-bytowej rodzin biologicznych oraz wydziałami rodzinnymi i nieletnich sądów rejonowych - w sprawie obecnie funkcjonujących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze - na wniosek sądu dokonuje ich oceny w zakresie możliwości sprawowania pieczy zastępczej – w roku ubiegłym sporządzono 25 takich opinii.

W Powiecie Białostockim prowadzony jest rejestr pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych. Dane  były na bieżąco przekazywane do sądu.       

            W roku ubiegłym 11 rodzin zastępczych skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa, w tym 5 z porady psychologa i 7 prawnika.

            21 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej lub kandydatom do pełnienia tej funkcji psycholog  (zatrudniony w Centrum w ramach umowy zlecenie) wystawił opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Sporządzanie takich opinii (poprzedzonych badaniami psychologicznymi) jest konieczne co dwa lata w przypadku pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej lub osobom zakwalifikowanym na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

           Na terenie Powiatu Białostockiego na koniec 2016r. liczba funkcjonowało 107 rodzin zastępczych, liczba dzieci w tych rodzinach – 141. W ubiegłym roku powstało 20 rodzin zastępczych.

Koszt świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom tych rodzin  w 2016r. wyniósł ogółem – 1 407 703zł, w tym:

- miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub osób pełnoletnich pozostających nadal w dotychczasowych rodzinach zastępczych – 1 261 371zł (wypłacono 1 585 świadczeń – 166 wychowankom (w tym 10 pełnoletnich) umieszczonych w 134 rodzinach zastępczych),

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 23 523zł (wypłacono 105 świadczenia - 9 dzieciom umieszczonym w 9  rodzinach zastępczych),

- jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej – 18 000zł (wypłacono 13 świadczenia na dzieci umieszczone w 7 rodzina zastępczych),

- dofinansowanie wypoczynku dzieci – 1 250zł (wypłacono 4 świadczenia dzieciom umieszczonym w 2 rodzinach zastępczych),

- miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 80 912zł (wypłacono 162 świadczenia dla 30 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),

- jednorazową pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 18 141zł,

- jednorazową pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianym 3 wychowankom – 4 506zł,

Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Wyszczególnienie

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

Razem

Rodzinna piecza zastępcza ogółem

 

69

 

37

 

1

 

107

- w tym na wsi

29

27

1

57

Osoby samotne ustanowione rodziną zastępczą

 

37

 

12

 

 

-

 

49

Małżeństwa ustanowione rodzina zastępczą

 

32

 

25

 

1

 

58

 

 

Rodziny zastępcze z przyjętymi dziećmi

 

1 dzieckiem

 

52

 

27

 

1

 

80

2 dzieci

15

7

-

22

3 dzieci

1

3

-

4

4 dzieci

-

-

-

-

5 dzieci

1

-

-

1

6 dzieci

-

-

-

-

Wiek osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (w przypadku małżeństw – osoba młodsza)

do 21 lat

2

-

-

2

22-30

5

1

-

6

31-40

3

13

-

16

41-50

7

8

1

16

51-60

19

7

-

26

61-70

22

7

-

29

 

71 i więcej

 

11

 

1

 

-

 

12

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

 

90

 

50

 

1

 

141

- w tym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

 

3

 

3

 

1

 

7

 

 

Wiek dzieci

0

-

-

-

-

1-3

2

1

-

3

4-6

2

3

-

5

7-13

40

17

1

58

14-17

23

16

-

39

18-24

23

13

-

36

Okres pobytu dzieci w pieczy zastępczej

do 3 m-cy

3

5

-

8

od 3 do 6 m-cy

 

5

 

1

 

-

 

6

od 6 do 12 m-cy

 

-

 

6

 

-

 

6

od 1 do 2 lat

 

13

 

9

 

-

 

22

od 2 do 3 lat

 

3

 

2

 

-

 

5

powyżej 3

66

27

1

94

 

 

W roku ubiegłym 15 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych i powstało 20 nowych rodzin (w których umieszczono 25 dzieci. Opuściło rodziny zastępcze 20 dzieci, w tym: 5 powróciło do rodziny naturalnej, 1 zostało przysposobione, 2 umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej, 11 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinną pieczę zastępczą (w tym: 1 powrócił do rodziny naturalnej, 8 założyło własne gospodarstwo domowe, .1 osoba wyjechała za granicę, 1 osoba po osiągnieciu usamodzielnienia nie podjęła działań w celu opracowania programu usamodzielnienia).

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego w 2016r. przebywały dzieci, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny  systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy obowiązkiem Powiatu Białostockiego jest zawarcie z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie.

 W roku ubiegłym Centrum przygotowało i realizowało 41 porozumień w powyższej sprawie, które zostały zawarte przez Zarząd Powiatu Białostockiego z innymi powiatami (wymienionymi poniżej). W związku z tymi porozumieniami powiaty zwróciły Powiatowi Białostockiemu wydatki poniesione z tytułu wypłaconych rodzinom zastępczym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 53 dzieci w wysokości – 510 931zł, w tym:

-  309 236zł – M. Białystok – 25 porozumienia dotyczące 34 dzieci, 

-    14 400zł – M. Łomża – 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    12 000zł – M. Mysłowice – 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    13 759zł – Powiat Augustowski – 2 porozumienia dotyczące 2 dzieci,

-    16 500zł – Powiat Ełcki – 1 porozumienie dotyczące 3 dzieci,

-    12 000 zł – Powiat Gołdapski – 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    12 000zł – Powiat Hajnowski– 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    12 335zł – Powiat Moniecki – 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    12 200zł – Powiat Nowotarski – 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-   43 614zł – Powiat Siemiatycki -1 porozumienie dotyczące 1 dziecka, łącznie ze zwrotem wydatków na wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej,

-      5 677zł – Powiat Sanocki - 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    20 580zł – Powiat Sokólski – 3 porozumienia dotyczące 3 dzieci,

-      1 980zł – Powiat Świdnicki – 1 porozumienie dotyczące 1 dziecka,

-    24 650zł -  Powiat Węgorzewski - – 1 porozumienie dotyczące 2 dzieci.

Powiaty co miesiąc przekazywały środki finansowe z tytułu realizacji powyższych Porozumień na podstawie przesłanych przez Centrum kserokopii przelewów bankowych potwierdzających wypłatę świadczeń. Dokonywane wpłaty są analizowane przez Centrum pod kątem ich zgodności z zawartymi Porozumieniami, wydanymi decyzjami oraz terminem ich przekazania. Po zakończeniu roku Centrum rozlicza otrzymane środki.

Powiat Białostocki poniósł w roku ubiegłym wydatki na częściowe utrzymanie 27 dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w 20 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie:

- Miasta Białegostoku - 16 Porozumień dotyczących 18 dzieci – przekazane środki – 221 738zł,

- Miasta Ostrołęki – 1 Porozumienie dotyczące 1 dziecka – przekazane środki – 12 000zł ,

- Powiatu Ełcki -  1 Porozumienie dotyczące 2 dzieci – przekazana dotacja – 24.000zł,

- Powiatu Legionowskiego -  1 Porozumienie dotyczące 1 dziecka – przekazana dotacja – 9 000zł,

- Powiatu Monieckiego - 2 Porozumienia dotyczące 2 dzieci – przekazana dotacja – 24 000zł,

- Powiatu Pszczyńskiego - 1 Porozumienie dotyczące 1 dziecka – przekazana dotacja – 5 800zł,

 • Powiatu Ryckiego - 2 Porozumienie dotyczące 2 dzieci – przekazana dotacja – 18 601zł,

Ogółem wydatki na realizację powyższych porozumień wyniosły – 315 139zł. Centrum na podstawie otrzymanych dokumentów potwierdzających wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, po ich przeanalizowaniu w zakresie zgodności z zawartymi porozumieniami, przekazywało co miesiąc poszczególnym powiatom środki finansowe tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń.                                                                                        

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego opiekę i wychowanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie co miesiąc lub co kwartał wystawiało noty obciążające poszczególne gminy (właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) tytułem poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W roku ubiegłym noty w powyższym zakresie były kierowane do 11 gmin z terenu powiatu białostockiego. Wystawiono 115 not, które dotyczyły 41 dzieci z 31 rodzin zastępczych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości – 95 876zł, w tym uzyskane dochody z poszczególnych gmin przedstawiają się następująco:

- Choroszcz – 3 900zł

 - Czarna Białostocka – 8 594zł,

- Dobrzyniewo Duże – 3 960zł,

- Juchnowiec Kościelny – 6 575zł,

- Łapy – 9 776zł,

- Michałowo – 12 640zł

- Supraśl – 23 880zł,

- Suraż – 926zł

- Turośń Kościelna – 4 200zł,

- Wasilków – 20 256zł,

- Zabłudów – 1 169z.

Powyższe środki stanowiły współfinansowanie 427 świadczeń, w tym 189 w wysokości 10% wypłaconych świadczeń (14 757zł), 94 w wysokości 30% wypłaconych świadczeń (26 127zł), 144 w wysokości 50% wypłaconych świadczeń (54 992zł).

 Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń.

             Uchwałą Nr XIV/119/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02.02.2012r. (zmieniona uchwałą Nr XLVI/356/2014 z dnia 30 października 2014r.) określono szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 194 ust. 2 wspomnianej ustawy.

             Na podstawie sporządzonych przez ośrodki pomocy społecznej wywiadów rodzinnych środowiskowych oraz oświadczeń w sprawie aktualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej złożonych osobiście przez rodziców biologicznych w tut. Centrum  stwierdzono, iż w większości przypadków nie ma możliwości ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ze względu na trudną sytuację finansową osób zobowiązanych.  W powyższym zakresie przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 71 decyzji, w tym:

- 1 ustalającą opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- 51 odstępujących całkowicie od ustalenia wspomnianej opłaty,

- 5 odstępujących częściowo od ustalenia wspomnianej opłaty,

- 1 odmawiającą odstąpienia od ustalenia opłaty,

- 2 umarzające należności z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- 1 rozkładająca należność na raty,

- 10 – inne postępowania administracyjne w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

       Wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku)  –  dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2016r. – 6 664zł (w ub.r. uzyskano dochody w wysokości 7 252zł, w tym: 7 108zł - wpłaty bezpośrednio od rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 144zł – dochody uzyskane w wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych, z powyższej kwoty zwrócono gminie z terenu powiatu białostockiego – właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych we wspomnianych rodzinach (po 1.01.2013r.) kwotę 589zł – zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.);

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosiły 11 757zł, w tym zaległości – 6 923zł  i dotyczyły 5 dłużników -  w stosunku do których realizowane są czynności egzekucyjne.  

 

 • Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

Na terenie Powiatu Białostockiego w roku ubiegłym funkcjonowały cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym, będące jednostkami organizacyjnymi powiatu:

- Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka funkcjonujące w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem – na 30, 14 i 8 miejsc,

- Dom Dziecka w Supraślu -na 30 miejsc.

Ponadto na podstawie umowy o powierzenie zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Białostockim - Zgromadzenie Sióstr św. Teresy Od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej prowadziło Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” w Wasilkowie - na  14 miejsc. 

Wydatki w dz. 852 rozdz. 85201 (placówki opiekuńczo – wychowawcze) w roku ubiegłym wyniosły 4 171 225zł, w tym:

- Domy Dziecka – 3 565 462zł,

- Umowa zlecająca prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie – 473 519zł,

- PCPR – usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 126 768zł (w tym kwota 6 785zł dotyczyła usamodzielnienia z ustawy o pomocy społecznej, co zostało opisane w odrębnym sprawozdaniu),

- PCPR - zwrot gminom części opłaty uzyskanej w 2015r. od rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zgodnie z art. 195 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3 140zł;

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 2 336zł  – wydatki związane z obchodami Dnia Dziecka Świąt Bożego Narodzenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego.

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego w 2016 roku przebywało 120 dzieci, w tym 92 z powiatu białostockiego i 28 z innych powiatów, na dzień 31 grudnia ub.r. liczba dzieci w placówkach wynosiła  94.

Okres przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

DDz Nr 1 w Krasnem

DDz Nr 1 w Krasnem

RDDz w Krasnem

Ogółem CAOPOW w Krasnem

DDz. w Supraślu

PO w Wasilkowie

 

RAZEM

OGÓŁEM

31

13

8

52

29

13

94

do 3 m-cy

4

1

-

5

4

-

9

od 3 do 6 m-cy

-

-

-

-

1

1

2

od 6 do 12 m-cy

3

-

1

4

6

1

11

od 1 do 2 lat

12

-

1

13

8

2

23

od 2 do 3 lat

-

4

6

10

2

4

16

powyżej 3

12

8

-

20

8

5

33

- w tym w placówkach typu socjalizacyjnego

 

24

 

12

 

-

 

36

 

25

 

12

 

73

do 3 m-cy

-

-

-

-

3

-

3

od 3 do 6 m-cy

-

-

-

-

1

-

1

od 6 do 12 m-cy

2

-

-

2

5

1

8

od 1 do 2 lat

10

-

-

10

6

2

18

od 2 do 3 lat

-

4

-

4

2

4

10

powyżej 3

12

8

-

20

8

5

33

- w tym w placówkach typu interwencyjnego

 

7

 

1

 

-

 

8

 

4

 

1

 

13

do 3 m-cy

4

1

-

5

1

-

6

od 3 do 6 m-cy

-

-

-

-

-

1

1

od 6 do 12 m-cy

1

-

-

1

1

-

2

od 1 do 2 lat

2

-

-

2

2

-

4

od 2 do 3 lat

-

-

-

-

-

-

-

powyżej 3

-

-

-

-

-

-

-

- w tym w placówkach typu rodzinnego

 

-

 

-

 

8

 

8

 

-

 

-

 

8

do 3 m-cy

-

-

-

-

-

-

-

od 3 do 6 m-cy

-

-

-

-

-

-

-

od 6 do 12 m-cy

-

-

1

1

-

-

1

od 1 do 2 lat

-

-

1

1

-

-

1

od 2 do 3 lat

-

-

6

6

-

-

6

powyżej 3

-

-

-

-

-

-

-

 

W roku ubiegłym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego umieszczono 33 dzieci a 30 opuściło placówki. Zostało wydanych 59 skierowań, w tym 19 na okres 3 miesięcy w ramach miejsc interwencyjnych, 15 na czas trwania postępowania w ramach miejsc interwencyjnych, 25 skierowań wydanych na czas nieokreślony w ramach miejsc socjalizacyjnych. Ponadto wydano 7 decyzji wygaszających decyzje kierujące dzieci do placówek.       

W związku z przebywaniem w placówkach na terenie Powiatu Białostockiego dzieci z innych powiatów, zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązkiem Powiatu Białostockiego jest zawarcie z powiatami właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w placówce, porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce. W roku ubiegłym w powyższym zakresie realizowano Porozumienia z 9 powiatami.

  Łącznie dochody Powiatu Białostockiego z tyt. pokrywania przez n/w powiaty wydatków przeznaczonych na utrzymanie tych dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego wyniosły – 593 177 zł, w tym:

- bielski – 57 266zł – 1 Porozumienie (1 raz aneksowane) dotyczące 2 dzieci,

- ełcki – 74 422zł - 1 Porozumienia dotyczące 2 dzieci,

- grajewski – 80 945zł - 1 Porozumienie dotyczące 3 dzieci,

- łomżyński – 38 463zł - 1 Porozumienie dotyczące 1 dziecka,

- moniecki – 8 001zł - 1 Porozumienie dotyczące 1 dziecka,

- ostrowski – 74 547zł - 1 Porozumienie dotyczące 2 dzieci,

- siemiatycki – 185 268zł - 1 Porozumienie (7 razy aneksowane) dotyczące 10 dzieci,

- sokólski – 38 181zł – 2 Porozumienia (3 razy aneksowane) dotyczące 6 dzieci,

- M. Warszawa – 36 084zł - 1 Porozumienie dotyczące 1 dziecka.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego opiekę i wychowanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie co miesiąc lub co kwartał wystawiało noty obciążające poszczególne gminy (właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) tytułem poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych po 1 stycznia 2013r. W roku ubiegłym wystawiono  85 not do 12 gmin z powiatu białostockiego obciążających gminy z tytułu wydatków na opiekę i wychowanie 70 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym: w Domach Dziecka funkcjonujących w ramach CAOPOW w Krasnem – 42, w Domu Dziecka w Supraślu – 17, w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie – 11). Z tego tytułu uzyskano dochody wysokości – 798 236zł, w tym uzyskane dochody z poszczególnych gmin przedstawiają się następująco:

- Choroszcz – 28 899zł – współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

- Czarna Białostocka – 31 610zł – 2 dzieci,

- Dobrzyniewo Duże – 49 897zł – 3 dzieci,

- Gródek – 36 925zł – 3 dzieci,

- Łapy – 192 825zł – 17 dzieci,

- Poświętne – 89 546zł – 6 dzieci,

- Supraśl – 10 505zł – 6 dzieci,

- Suraż – 8 315zł – 2 dzieci,

- Turośń Kościelna – 188 418zł – 12 dzieci,

- Wasilków – 34 355zł – 6 dzieci,

- Zabłudów – 97 080zł – 8 dzieci,

- Zawady – 29 861zł – 2 dzieci.

             Opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jest ustalana na takich samych zasadach jak w rodzinach zastępczych. Na podstawie sporządzonych przez ośrodki pomocy społecznej wywiadów rodzinnych środowiskowych oraz oświadczeń w sprawie aktualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej złożonych osobiście przez osoby zobowiązane stwierdzono, iż w większości przypadków nie ma możliwości ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach ze względu na trudną sytuację finansową rodzin biologicznych. W roku ubiegłym wydano 90 decyzji dotyczących opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym:

- ustalających opłatę w pełnej wysokości – 1,

- odstępujących częściowo od ustalenia opłaty –13 ,

- odstępujących całkowicie od ustalenia opłaty – 55,

- odmawiających całkowitego lub częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty – 3,

- zmieniających decyzje dotyczące częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty – 5,

- rozkładających na raty ustaloną opłatę – 1,

- inne (np. umarzające należności z tytułu opłaty)  - 12.

             W roku ubiegłym złożono 9 odwołań od decyzji wydanych w powyższym zakresie, z których 6 załatwiono zgodnie z art. 132 kpa, SKO 2 decyzje uchyliło w całości i umorzyło postępowanie organu I instancji oraz 1 decyzję uchyliło i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

             Wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku)  –  dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2016r. – 19 138zł (w ub.r. uzyskano dochody w wysokości 29 222zł, w tym: 19 179zł – dochody uzyskane w wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych, 10 043zł  - wpłaty bezpośrednio od rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; z powyższej kwoty zwrócono gminom z terenu powiatu białostockiego – właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych we wspomnianych placówkach (po 1.01.2013r.) kwotę 10 084zł – zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575);

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosiły 31 738zł, w tym zaległości – 29 022zł – dotyczące 6 dłużników.  W celu wyegzekwowania wspomnianych należności realizowane są czynności egzekucyjne, bądź podejmowane są działania w celu ich umorzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Białostockiego przedstawia odrębne sprawozdanie sporządzone na podstawie materiałów przedstawionych Centrum przez Dyrektorów tych placówek.

 • Przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia. Warunkiem przyznania powyższej pomocy jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia. W stosunku do osób, które rozpoczęły proces usamodzielnienia przed 1 stycznia 2012r. mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej.

W roku 2016r. objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie 97 pełnoletnich wychowanków, w tym: 73 wychowanków rodzin zastępczych  i 24 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wypłacono im świadczenia o łącznej wartości – 566 935zł.

Pomoc udzielona pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w rodzinie zastępczej może za zgodą tej rodziny nadal w niej przebywać, jeżeli kontynuuje naukę, nie dłużej niż do 25 roku życia. W  2016r. 50 pełnoletnich wychowanków przebywało w dotychczasowych rodzinach zastępczych, w tym 45 w  42 rodzinach zastępczych na terenie powiatu białostockiego oraz 5 wychowanków w 5 rodzinach zamieszkałych na terenie m. Białegostoku, powiatu monieckiego, legionowskiego i ryckiego. Wspomnianym wychowankom wypłacono  438 świadczeń na łączną kwotę 343 392zł (kwota ujęta we wcześniejszej części sprawozdania dotyczącej wydatków na rodziny zastępcze w rozdz. 85204).

Wydatki poniesione na usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze, ogółem – 103 559zł (kwota ujęta we wcześniejszej części sprawozdania dotyczącej wydatków na rodziny zastępcze w rozdz. 85204), w tym:

-  80 912 zł z tytułu miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - 162

świadczeń, wypłaconych 21 wychowankom,

-  18 141zł z tytułu usamodzielnienia (jednorazowa pomoc pieniężna) – 4 wychowanków,

- 4 506zł z tytułu zagospodarowania (jednorazowa pieniężna lub rzeczowa) – 3 wychowanków.

            W 2016r. wspólnie z wychowankami i wskazanymi przez nich opiekunami opracowano 17 nowych Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU), które zostały zaakceptowane przez dyrektora właściwego Centrum wg miejsca zamieszkania wychowanka przez umieszczeniem w pieczy zastępczej. Dokonano również 11 zmian w IPU, które dotyczyły: podjęcia nauki w szkole wyższego stopnia, rezygnacji z kontynuowania nauki, wcześniejszego zakończenia realizacji programu. Ponadto ze strony Centrum było akceptowanych 3 programy oraz 3 zmiany do programów zostały przeslane do akceptacji do właściwego powiatu.

Pomoc udzielona pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo -  wychowawczych usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ogółem 33 osoby.

 Wydatki ogółem – 119 984zł, w tym:

- 105 284zł z tytułu miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – 212 świadczeń, wypłaconych 24 wychowankom,

-  13 200zł z tytułu usamodzielnienia (jednorazowa pomoc pieniężna) – 2 wychowanków,

- 1 500zł z tytułu zagospodarowania (jednorazowa pieniężna lub rzeczowa) – 1 wychowanków.

            Ponadto 1 osoba skorzystały z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w postaci umieszczenia w mieszkaniu chronionym. 3 pełnoletnich wychowanków pozostało w placówce na okres kontynuowania nauki.

            W ubiegłym roku wspólnie z wychowankami i wskazanymi przez nich opiekunami usamodzielnienia opracowano 11 nowych Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU), które zostały zaakceptowane przez dyrektora właściwego Centrum wg miejsca zamieszkania wychowanka przez umieszczeniem w pieczy zastępczej. Wspomniane programy dotyczyły 8 wychowanków z powiatu białostockiego i 3 spoza powiatu (powiat grajewski, moniecki i siemiatycki). Dokonano również 9 zmian w IPU, które dotyczyły: terminu opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej, miejsca zamieszkania, terminu udzielenia pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, podjęcia nauki w szkole wyższego stopnia, rezygnacji z kontynuowania nauki, wcześniejszego zakończenia realizacji programu. W 2 przypadkach dokonano zmiany opiekuna usamodzielnienia.

 

            W zakresie zadań dotyczących usamodzielnienia wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016r. wydano – 15 decyzje administracyjne, w tym:

- 14 decyzji przyznających pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie,

- 1 decyzja uchylająca przyznanie pomocy.

 

Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie oprócz corocznego sprawozdania z działalności  centrum przedstawia Zarządowi Powiatu Białostockiego zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.  W załączeniu zestawie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017r.

 

 Białystok, kwiecień 2017r.

 

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI  PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM   za 2016 r.

 

 

 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem

Dom Dziecka
w Supraślu

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” w Wasilkowie

 

 

Dom Dziecka Nr 1

Dom Dziecka Nr 2

Rodzinny Dom Dziecka

 

Rodzaj działalności - całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza o typie

 

 

interwencyjnym i socjalizacyjnym

interwencyjnym i socjalizacyjnym

interwencyjnym i socjalizacyjnym

interwencyjnym i socjalizacyjnym

interwencyjnym i socjalizacyjnym

 

Liczba dzieci w placówce zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

Ogółem liczba dzieci, która może przebywać w placówkach - 96

 

 

30

 

 

14

 

 

8

 

 

30

 

 

14

 

Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2016 r.

 

Ogółem – 91,43 w tym miejsca:

- socjalizacyjne – 67,27,

 

- interwencyjne – 16,32,

- rodzinne – 7,84

29,46

 

20,74

 

8,72

-

13,72

 

13,61

 

0,11

-

7,84

 

-

 

              -

7,84

28,05

 

22,07

 

5,98

-

12,36

 

10,85

 

1,51

-

 

Liczba dzieci przyjętych w 2016 r.

 

Ogółem - 33

11

1

1

15

5

 

Liczba dzieci, które opuściły placówki w 2016 r. (powód)

 

Ogółem – 30, w tym:

 

- powrót do rodziny biologicznej – 9

 

-umieszczenie w rodzinie zastępczej – 1

- przysposobienia
– 1

 

- umieszczenie w innej placówce – 6

 

-usamodzielnienie – 12

 

-skreślenie z listy wychowanków – 1

 

 

9

 

6

 

-

 

1

 

 

-

 

3

 

-

 

 

 

 

 

2

 

1

 

-

 

-

 

 

-

 

1

 

-

 

 

 

 

 

 

1

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

14

 

2

 

1

 

-

 

 

4

 

6

 

1 (z powodu ucieczki, po uzyskaniu pełnoletności))

 

4

 

-

 

-

 

-

 

 

2

 

2

 

-

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci wychowanków Domu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

Ogółem liczba dzieci w placówce wg stanu  31.12.2016 r.- 94

 

31

 

13

 

8

 

29

 

13

 

Liczba dzieci kształcących się i mieszkających poza placówką (w internatach, bursach, MOW-y itp.)

 

Ogółem – 14

3

1

-

9

1

 

 

Struktura wieku wychowanków

 

 

- poniżej 1 roku – 3

 

- od 1 do 3 lat – 7

 

- 4-6 lat – 9

 

- 7-13 lat – 33

 

- 14-17 lat – 39

 

-18-24 lat-  3

 

2

 

2

 

2

 

11

 

13

 

1

 

1

 

-

 

2

 

4

 

6

 

-

 

 

-

 

4

 

2

 

2

 

-

 

-

 

 

  -

 

1

 

 2

 

12

 

12

 

 2

 

-

 

-

 

 1

 

4

 

8

 

-

 

Liczba dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

 

 

Ogółem – 6, w tym:

 

- stopień lekki

- stopień umiarkowany – 1

- stopień znaczny

- orzeczenie do 16 roku życia- 5

 

1

 

-

-

-

1

 

1

 

-

-

-

1

 

1

 

-

-

-

1

 

 

3

 

-

1

-

2

 

-

 

-

-

-

-

 

Liczba dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego

 

Ogółem – 6

1

1

-

4

-

 

Liczba dzieci z orzeczonym nauczaniem indywidualnym

 

Ogółem – 1

-

-

-

1

-

 

Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

 

- sieroctwo - 0

 

- półsieroty – 11

 

- uzależnienie rodziców w tym od alkoholu – 59

 

- przemoc w rodzinie – 42

 

 

- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych- 30

 

-niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców- 2

 

- długotrwała lub ciężka choroba co najmniej jednego z rodziców- 5

 

- pobyt za granicą co najmniej jednego z rodziców- 0

 

-inne (wymienić jakie)- 3

-

 

5

 

25 (w tym 25 od alkoholu)

 

25

 

 

4

 

 

 

-

 

 

 

3

 

 

 

-

 

 

 

1 (małoletnia matka)

-

 

2

 

9 ( w ty 9 od alkoholu)

 

4

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

-

 

-

 

7 (w tym 7 od alkoholu)

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

1

 

 

-

 

 

 

-

 -

 

-

 

15 ( w tym 15 od alkoholu)

 

-

 

 

12

 

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

1 (nieudana adopcja)

-

 

4

 

3

 

 

13

 

 

13

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1 (pobyt w ZK)

 

Sytuacja rodzinna i prawna wychowanków

 

- liczba dzieci, których rodzice są całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej- 17

 

-liczba dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską- 78

 

- liczba dzieci, których rodzice mają zawieszoną władzę rodzicielską- 1

6

 

 

 

 

25

 

 

 

1 (ojciec)

-

 

 

 

 

14

 

 

 

-

 2

 

 

 

 

6

 

 

 

-

5

 

 

 

 

24

 

 

 

-

 

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

-

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce w 2016 r. (zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Białostockiego)

 

 

3.223 zł

2.939 zł

4.097 zł

3.354 zł

2.984 zł

 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce na 2017 r.

 

 

3.027 zł

3.281 zł

4.379 zł

3.292 zł

3.259 zł

 

Struktura zatrudnienia w placówce wg stanu na 31.12.2016 r.

 

- zatrudnionych ogółem (os/et) – 91 / 75,85

 

- pracownicy pedagogiczni (os/et)- 40 / 33,41

 

 

 

 

 

- wskaźnik zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do liczby miejsc w placówce/placówkach –

 

20 / 27 etatów

 

 

7/ 6 i ½ etatu

 

 

 

 

 

 

 

18 / 9,75 etatów

 

 

5 / 3,75 etatów

 

 

 

 

 

 

 

19 / 10,25 etatów

 

 

5 / 4,25 etatów

 

 

 

 

 

 

 

 

22 / 19,25

 

 

13 / 10,75

( 1,75 etatu pedagogicznego i administr.-urlop macierzyński i rodzicielski)

 

3,58

 

 

12 / 9,6

 

 

10 / 8,16

 

 

 

 

 

 

71%

 

 

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek w 2016 r.

 

1. wydatki ogółem – 3.694.537,13 zł

 

w tym:

a) wynagrodzenia
i pochodne: 2.501.015,67 zł,

w tym wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe: 105.876,75 zł

 

b) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na jeden etat (bez pochodnych) - § 4010 bez wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe

 

 

c) wydatki rzeczowe:  978.538,83 zł, w tym remonty: 33.217,22 zł

 

 

d) wydatki inwestycyjne: 125.409 zł

 

 

1.054.924,74 zł

 

 

 

 

729.455,56 zł

 

 

 

 

27.145,25 zł

 

 

 

 

4.274,37 zł

 

 

 

 

2.546,49 zł

 

 

 

135.069,27 zł w tym remonty: 12.854,04 zł

 

 

-

 

 

 

 

 

534.370,75 zł

 

 

 

 

379.690 zł

 

 

 

 

43.105,25 zł

 

 

 

 

3.623,92 zł

 

 

 

 

2.546,49 zł

 

 

 

62.343,73 zł w tym remonty: 5.998,56 zł

 

 

-

 

406.333,98 zł

 

 

 

 

318.222,42 zł

 

 

 

 

27.145,25 zł

 

 

 

 

3.809,77 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

38.552,83 zł  w tym remonty: 3.427,74 zł

 

 

 

 

-

 

1.220.553 zł

 

 

 

 

812.959 zł

 

 

 

 

8.481 zł

 

 

 

 

2.993,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

269.054 zł w tym remonty: 5.597 zł

 

 

 

123.245 zł

(z przeznaczeniem na zakup samochodu 109.100 zł, dokumentacja techniczna 14.145 zł.)

Wydatki które nie wygasły w 2016 r w kwocie: 354.539 zł, uwagi na przesunięcie terminu prac na lata 2015-2017.

 

478.354,66 zł

 

 

 

 

260.688,69 zł

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1.899 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

473.519 zł

w tym remonty: 5.339.88 zł

 

 

2.164 zł      (wyposażenie)

 

 

 

 

Najważniejsze osiągnięci placówek opiekuńczo - wychowawczych w roku ubiegłym

 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka):

 • pozyskanie nowych sponsorów,
 • poprawa stanu zdrowia dzieci,
 • zapewnienie wszystkim dzieciom leczenia zalecanego przez specjalistów,
 • generalny remont stołówki i świetlicy,
 • wymiana mebli w pokojach,
 • wykonanie profesjonalnego boiska do piłki nożnej,
 • remont kuchcika w grupie trzeciej z wymianą sprzętu i mebli,
 • wyposażenie biblioteki w najnowsze wydania albumowe i encyklopedyczne,
 • zapewnienie dzieciom wypoczynku letniego i zimowego- 100%,
 • 100 % promocji do następnych klas

 

Dom Dziecka w Supraślu

- efektywne działania na rzecz powrotów dzieci do domów rodzinnych,

- udział dzieci w Krajowych  Międzynarodowych Mistrzostwach w Piłki Nożnej „ Szansa na Mundial" w Warszawie,

- systematyczne włączanie rodziców podopiecznych w bieżące sprawy dotyczące ich dzieci,
- dzięki współpracy z firmą PUH „Delta” zorganizowanie Choinki w supraskiej restauracji Borowinowy Zdrój z upominkami,

- rozwijanie pasji dzieci poprzez uczestników w kołach zainteresowań,

- dzięki współpracy i pozyskiwaniu sponsorów zapewnienie wychowankom wejściówek na basen, do kina, do parku trampolin, na kręgle, na łyżwy, halę sportową,

- uczestnictwo wychowanków w konkursach recytatorskich i turniejach sportowych organizowanych przez inne placówki – zdobycie przez dzieci zaszczytnych miejsc na podium oraz wyróżnień,

- przyjęcie Chrztu Św. przez sześcioletnią dziewczynkę,

- współpraca z klubem motocyklowym Moto-Mikołaje, wspólne zorganizowanie dzieciom imprezy mikołajkowej, we współpracy z restauracją „5 Dębów” w Supraślu; dzieci otrzymały upominki indywidualne, jak również na rzecz naszego domu: m.in. zakup nowych łóżek do nowo wyremontowanej grupy,

-na zaproszenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego nasze dzieci mogły się spotkać z Mikołajem z Rovaniemi z Finlandii na uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej, każde dziecko otrzymało upominek,

- kontynuowanie współpracy z firmy Gaz- System:

     - zaopatrzenie placówki w większość podręczników szkolnych,

    - wyjazd wszystkich wychowanków do Warszawy na coroczny piknik firmy Gaz- System,

    - otoczenie dzieci troską i pamięcią przy wszelkiego rodzaju okazjach: upominki z okazji świąt indywidualne, jak również na rzecz naszej placówki,

    - sfinansowanie zabudowy kuchennej w  nowo wyremontowanej grupie,

    - zakup trampoliny, drewnianego domku na plac zabaw dla najmłodszych dzieci, sprzętu do siatkówki dla starszych wychowanków, zaopatrzenie pracowni komputerowej w laptopy,

- zapewnienie wypoczynku zimowego i letniego naszym dzieciom,

- ogromne oddaje i wytrwałość pracowników w codziennej pracy z dziećmi,

- utrzymanie współpracy z Paniami- Babciami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspólne spędzanie wolnego czasu z dziećmi,

- ukończenie I etapu inwestycji Modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu na lata 2015-2017 oraz zakup nowego samochodu służącego do przewozu dzieci, dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku,

 

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” w Wasilkowie

- świadectwa z wyróżnieniem,

- wyjazdy wychowanków w ramach szkolnej wymiany międzynarodowej,

- widoczny rozwój społeczny, moralny, emocjonalny,

- wychowankowie placówkę nazywają domem.

Główne problemy związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych w roku ubiegłym

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dzieci)

- stan zdrowia dzieci- 75 % dzieci w grupach dyspanseryjnych, każdy specjalista umawia na inny termin i różną godzinę. Są dni Kiedy samochód wyjeżdża po trzy razy do Białegostoku, a szczególnie zimą, bo noworodki nie mogą przebywać w samochodzie po kilka godzin.

- stan zdrowia Pracowników- 1064 dni zwolnienie lekarskie.

 

Dom Dziecka w Supraślu

- bieżące problemy dzieci, które były przezwyciężane w codziennej pracy wychowawczej,

- roszczeniowa i krytyczna postawa rodziców dzieci wobec pracowników, co znacznie utrudniło pracę z rodziną i dzieckiem,

-utrudniony dostęp do poradni specjalistycznych, w szczególności psychiatrycznych, z podpisaną umową z NFZ- długie kolejki oczekiwania na wizytę lekarską.

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” w Wasilkowie

- zachowania demoralizacjne,

- rozchwianie emocjonalne,

- zaburzone relacje społeczne.

Informacja została sporządzona na podstawie danych przekazanych przez Dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Białystok, kwiecień 2017r.

 

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZE  NA 2017 r.

 

 Zadania własne

 

Dział
Rozdział

Zadania określone w art.180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) zrealizowane w 2016 r. i zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Plan wydatków na dzień 01.01.2016 r.

Wykonanie za 2016 r.

Potrzeby na 2017 r. - zgłoszone przez jednostki do projektu budzetu powiatu bialostockiego na 2017r.

Potrzeby na 2017 r. - wysokość środków ujęta w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 - na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  - stan na dzień 31 marca 2017r.

 

Dział 852 Rozdział 85201 - od 1.01.2017r. Dział 855 Rozdział 85510

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- wydatki ogółem

3 845 878

4 156 525

4 969 523

4 354 493

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

2 185 860

2 240 327

2 334 437

2 334 437

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

902 269

828 739

902 800

902 800

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

227 553

136 156

184 553

184 553

 

 

wydatki majątkowe

40 000

477 784

1 043 397

428 367

 

 

dotacje na zadania bieżące

490 196

473 519

504 336

504 336

 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem

 

 

Wydatki ogółem

1 922 744

1 995 630

2 571 171

2 076 171

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

1 369 889

1 427 368

1 472 315

1 472 315

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

538 802

554 209

571 803

571 803

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 053

14 053

14 053

14 053

 

 

wydatki majątkowe

0

0

513 000

18 000

 

Dom Dziecka w Supraślu

 

 

Wydatki ogółem

1 140 160

1 569 832

1 715 516

1 595 486

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

815 971

812 959

862 122

862 122

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

273 189

269 054

310 997

310 997

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 000

10 035

12 000

12 000

 

 

wydatki majątkowe

40 000

477 784

530 397

410 367

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - rezerwa środków na placówki i zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na opiekę i wychowanie dziecka z terenu Powiatu Białostockiego umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu oraz wydatki w Starostwie Powiatowym

 

 

Wydatki ogółem

90 278

5 476

20 000

20 000

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

 

 

 

 

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

90 278

5 476

20 000

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlecenie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie

490 196

473 519

504 336

504 336

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 

 

Pomoc mająca na celu usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

202 500

112 068

158 500

158 500

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 

Dział 852 Rozdział 85204 od 1.01.2017r. Dział 855 Rozdział 85508

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków tych rodzin - wydatki ogółem

2 023 560

1 758 148

2 108 326

2 108 326

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

165 145

34 721

178 326

178 326

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

441 520

315 724

360 000

360 000

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 416 895

1 407 703

1 570 000

1 570 000

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ

5 869 438

5 914 673

7 077 849

6 462 819

 

Białystok, kwiecień 2017