Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2016 rok.

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok.

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Białymstoku za 2016 r.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez  Domy Pomocy Społecznej i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach.

Liczba zatrudnionych osób w Centrum w 2016 r. – 17, liczba etatów – 16, w tym jeden etat wykorzystany od 1.12.2016r. w niepełnym wymiarze – 3/5 - zatrudnienie psychologa, który wcześniej obywał staż.

Wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 (powiatowe centrum pomocy rodzinie) w roku ubiegłym wyniosły – 1 094 729zł.

Wydatki na zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej (łącznie z utrzymaniem Centrum)  w ramach planu wydatków Centrum w roku ubiegłym wyniosły – 3 458 199zł (były wyższe od wydatków z 2015r., o 29,19%, w którym wyniosły –  2 676 877zł).  Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Centrum (w ramach środków wg algorytmu) wydatkowano kwotę – 2 041 494zł oraz 28 635zł na dofinansowani warsztatów terapii zajęciowe - realizacja tych zadań jest przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym wykorzystania środków PFRON w 2016r. Ponadto PCPR w ubiegłym roku realizowało program Aktywny Samorząd - finansowany ze środków PFRON - co zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykorzystania środków  Funduszu. Wykorzystano na realizację tego programu środki PFRON w wysokości – 296 227zł. Łącznie koszt realizacji powyższych zadań – 5 824 555zł.

Centrum nadzorowało realizację umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej na łączną kwotę wydatków – 473 519zł.

Uzyskane przez Centrum w roku ubiegły dochody z tytułu realizowanych zadań wyniosły – 2 148 479zł, w tym dochody z tyt.:

- realizacji porozumień z innymi powiatami dotyczącymi dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego i z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej – w wysokości – 1 998 219zł,

- opłata rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 25 802zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – 116 730zł,

- inne dochody – 7 728zł

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Białostockim

Koszt realizacji zadań powiatu z zakresu systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej (w ramach działu 852 oraz rozdziałów: 85311, 85156) w roku ubiegłym wyniósł – 39 748 733zł i stanowił 24,8% wydatków budżetu powiatu w 2016r.

Dochody wykonane w 2016r. w dziale 852 oraz w rozdziałach: 85311, 85324, 85156 wyniosły – 25 053 122zł i stanowiły 18,9% dochodów ogółem powiatu.

 • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W roku 2016r. objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 2 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którym wypłacono pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 13,17 świadczeń, na kwotę 6 785zł,

W zakresie powyższych spraw wydano 2 decyzje administracyjnych przyznających powyższe świadczenia oraz 1 decyzję uchylającą przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.

W ubiegłym roku wspólnie z wychowankami i wskazanymi przez nich opiekunami usamodzielnienia opracowano, akceptowano lub zmieniano 3 programy usamodzielnienia. W ramach pracy socjalnej z wychowankami nadzorowano realizację programów usamodzielnienia, sprawdzano frekwencję na zajęciach szkolnych wychowanków kontynuujących naukę, na bieżąco informowano o przysługujących prawach i uprawnieniach związanych z procesem usamodzielnienia a także o terminach, których należy dotrzymać, aby móc skorzystać z przysługujących osobom usamodzielnianym świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

 • Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób

Na terenie powiatu funkcjonują  4 domy pomocy społecznej: DPS w Choroszczy (286 miejsc) dla osób przewlekle psychicznie chorych, DPS w Jałówce (85 miejsc) dla osób przewlekle psychicznie chorych, DPS w Uhowie (125 miejsc) dla osób przewlekle somatycznie chorych – 61 miejsc i dla osób w podeszłym wieku – 64 miejsca, DPS w Czerewkach (95 miejsc) dla osób przewlekle somatycznie chorych – 42 miejsc i dla osób w podeszłym wieku – 53 miejsca. Ogólna liczba miejsc w domach pomocy społecznej na koniec grudnia ub.r. - 591.

Szczegółowe informacje za 2016r. dotyczące działalności poszczególnych domów pomocy społecznej będących jednostkami organizacyjnymi powiatu przedstawia odrębne sprawozdanie sporządzone na podstawie materiałów przedstawionych Centrum przez Dyrektorów Domów.

Wydatki w dz. 852 rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) w roku ubiegłym wyniosły  22 026 848zł, w tym wydatki majątkowe – 620 703zł .

Powyższe wydatki zostały sfinansowane z :

- dotacji budżetu państwa – 5 947 425zł

- odpłatność pensjonariuszy i gmin – 15 144 823zł

- pozostałe dochody z rozdz. 85202 – 177 437zł

- inne dochody powiatu – 757 163zł.

 

Zgodnie z art. 59  ust 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania. W 2016r. gminy skierowały do domów pomocy społecznej funkcjonujących na ternie Powiatu Białostockiego 120 osób. W stosunku do tych osób wydano z upoważnienia Starosty 106 decyzji  o umieszczeniu w  domu pomocy społecznej, 14 osób wpisano na listę osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, w tym w stosunku do 10 osób wydano również decyzję o umieszczeniu.

Osoby, w stosunku do których wydano decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub wpisano na listę osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej zamieszkiwały na terenie poniżej wymienionych gmin:

Gminy powiatu białostockiego

DPS UHOWO

DPS CZEREWKI

DPS JAŁÓWKA

DPS Choroszcz

Wydano decyzja

Wpisano na listę osób oczekujących

Wydano decyzja

Wpisano na listę osób oczekujących

Wydano decyzja

Wpisano na listę osób oczekujących

Wydano decyzja

Wpisano na listę osób oczekujących

Choroszcz

2

-

2

-

1

1

2

-

Czarna B

-

2

1

-

-

-

1

-

Dobrzyniewo

2

-

1

-

-

-

-

-

Gródek

2

-

1

-

-

1

-

-

Juchnowiec

-

-

3

-

1

-

1

1

Łapy

-

-

-

-

-

-

-

1

Michałowo

3

-

-1

-

-

1

-

-

Poświętne

1

1

-

-

-

-

-

-

Supraśl

-

-

1

-

-

 

-

-

Suraż

-

-

-

-

-

-

-

-

Turośń K

-

-

1

-

-

-

-

-

Tykocin

-

-

1

-

-

-

1

-

Wasilków

3

-

1

-

1

-

3

1

Zabłudów

-

-

-

-

-

-

-

-

Zawady

1

-

-

-

-

-

-

-

Razem osoby z Powiatu Białostockiego

 

14

 

 

3

 

13

 

 

-

 

3

 

 

3

 

   8          5

 

 

3

Osoby spoza Powiatu Białostockiego

21 osób (w tym 15 z m.B-stok)

7 osóby (w tym 2 z m.B-stok)

 30 osób (w tym 25 z m.B-stok)

 

 

-

5 osób (w tym 2 z m. B-stok

 

 12 osób (w tym 8 z m.B-stok)

 6 osób (w tym 4 z m.B-stok)

Ogółem w roku ubiegłym wydano 106 decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego, z których 35,8%  dotyczyło mieszkańców powiatu (w 2015r. mieszkańcy Powiatu Białostockiego stanowi  37,5%), z gmin innych powiatów skierowano łącznie 68 osób, w tym 50 z miasta Białegostoku.

W 2016r.odeszło z domów pomocy społecznej 76 mieszkańców a zostało  umieszczonych 84 osoby (gdyż na dzień 31.12.2015r. było wolnych 8 miejsc), w tym: 28 osób w DPS w Uhowie, 32 w DPS w Czerewkach, 19 w DPS w Choroszczy i 5 w DPS w Jałówce.

Łącznie w roku ubiegłym przebywało 667 pensjonariuszy, na dzień 31.12.2016r. – 591, w tym: mieszkańcy przebywający na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r.  („dotowani”) – 217 ( o 13 mniej niż rok wcześniej), mieszkańcy przebywający na podstawie decyzji wydanych po 1 stycznia 2004r. („na nowych zasadach”) – 374. Mieszkańcy dotowani stanowili od 38,9% w styczniu do 36,7% w grudniu ub.r. wszystkich mieszkańców, z tym że w Jałówce,  Czerewkach i Uhowie mieszkańcy dotowani to średnio od 15,7% do 14,1%, w Choroszczy – od 63,6% do 60,8%.

           Na dzień 31 grudnia 2016r. liczba osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego wynosiła 78 osób, w tym:

 

 

 

 

 

DPS

 

 

 

 

Ogółem liczba osób oczekujących

 

 

 

Liczba osób, którym wydano decyzje o umieszczeniu

 

 

 

 

 

w tym decyzje o umieszczeniu poza kolejnością

 

 

Liczba osób, które zostały wpisane na listę osób oczekujących na umieszczenie

Liczba osób, którym wydano decyzje o umieszczeniu i wpisano na listę osób oczekujących, które odłożyły termin umieszczenia

Choroszcz – kobiety (68 miejsc)

 

29

 

13 (w tym 7 z post. sądu)

 

11 (w tym 5 z post. sądu)

 

16

 

2

Choroszcz – mężczyźni (218 miejsc)

 

21

 

6 (w tym 1 z post. sądu)

 

6 (w tym 1 z post. sądu)

 

15

 

11

Czerewki

4

4

3

-

-

Jałówka

12

8 (w tym 2 z post. sądu)

7 (w tym 2 z post. sądu)

4

3

Uhowo

12

4

4

8

4

 

RAZEM

 

78

 

35 (w tym 10 z post. sądu)

 

31 (w tym 5 z post. sądu)

 

43

 

20

 

            W roku ubiegłym wystąpiono do właściwych ośrodków pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania osób, które odkładają termin przyjęcia do domu pomocy społecznej z prośbą o rozpoznanie sytuacji tych osób – w większości przypadków ośrodek przychylił się do prośby tych osób, stwierdzając jednocześnie że zasadne jest dalsze oczekiwanie na przyjęcie tych osób do domu pomocy społecznej. Tylko w dwóch przypadkach możliwe było uchylenie decyzji o umieszczeniu w związku z rezygnacją tych osób.

Mieszkańcy „dotowani” opłacają pobyt głównie ze świadczeń emerytalno – rentowych i renty socjalnej – 190 osoby i z zasiłku stałego – 27 osób (nie więcej niż 70% posiadanego dochodu). Mieszkańcy „na nowych zasadach” (wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy – z wyłączeniem 5 osób) opłacają również pobyt głównie ze świadczeń emerytalno – rentowych i renty socjalnej – 265,  z zasiłku stałego – 108, z innych źródeł – 1.

Średnia miesięczna opłata mieszkańca dotowanego w roku ubiegłym w poszczególnych domach wynosiła: w Czerewkach – 612,8zł, w Choroszczy – 781,6zł, w Jałówce – 808,3zł, w Uhowie – 831,5zł.

           Średnia miesięczna  kwota dotacji na pensjonariuszy skierowanych przed 1 stycznia 2004r. w I kwartale ubr. wynosiła – 2 229zł w każdym domu pomocy społecznej, od kwietnia br. została podwyższona: w Choroszczy– do 2 264zł, w Czerewkach – do 2 260zł, w Jałówce – 2 254zł, , w Uhowie – do 2 248zł,następnie od lipca br. została podwyższona: w Choroszczy– do 2 314zł, w Czerewkach – do 2 305zł, w Jałówce – 2 290zł, , w Uhowie – do 2 276zł – jednak była przekazywana w wysokości nie wyższej niż różnica pomiędzy kosztem utrzymania a średnią miesięczną odpłatnością pensjonariuszy. Faktycznie przekazana średnia miesięczna kwota dotacja na jednego pensjonariusza wyniosła: w Choroszczy– do 2 193zł, w Czerewkach – do 2 275zł, w Jałówce – 2 220zł, , w Uhowie – do 2 105zł. Ogółem otrzymana dotacja z budżetu państwa na pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1.01.2004r. – 5 947 425zł, w tym na poszczególne  domy pomocy społecznej: Choroszcz – 4 732 783zł, Jałówka – 346 346zł, Czerewki – 436 752zł, Uhowo – 431 544zł).

W 2016r. w stosunku do mieszkańców domów pomocy społecznej wydano 486 decyzji administracyjnych, w tym:

- decyzje o umieszczeniu w dps – 106

- odmawiające umieszczenia, umarzające postępowanie – 4,

- wygaszające lub uchylające umieszczenie – 25,

- zmieniające decyzje o umieszczeniu – 12,

- zmieniające decyzje o skierowaniu (dot. pensjonariuszy skierowanych do dps przed

  1.01.2014r.) – 1,

 - zmieniające decyzje o odpłatności (dot. pensjonariuszy skierowanych do dps przed

  1.01.2014r.) – 325,

- ustalające odpłatność (dot. pensjonariuszy skierowanych do dps przed

  1.01.2014r.) – 2,

- inne dotyczące pensjonariuszy skierowanych do dps przed 1.01.2014r. – 11.

W roku ubiegłym jedna osoba złożyła odwołanie od decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (skierowana do dps na podstawie postanowienia sądu) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy  decyzję Centrum.

Centrum systematycznie analizuje wydatki w domach pomocy społecznej oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt, przedstawia wnioski do projektów budżetu oraz wnioskuje zmiany w planie finansowym tych jednostek. Co miesiąc analizowane są informacje dotyczące odpłatności mieszkańców „dotowanych” które są podstawą do ustalenia wysokości dotacji przekazywanej powiatowi  przez PUW w Białymstoku.

W 2016r. Centrum przeprowadziło kontrole we wszystkich domach pomocy społecznej – w załączeniu sprawozdanie z kontroli w tych jednostkach.

 • Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy w Łaźniach – zadanie z zakresu administracji rządowej

W Domu są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

 Do PŚDS przyjmowane są  osoby na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego. Dokumentacja kompletowana jest  przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka.

Liczba miejsc w Ośrodku – 60. Liczba osób korzystających z usług w 2016r. – 67, w trakcie roku przybyło 7 uczestników, 8 zrezygnowało bądź nie było możliwe dalsze przedłużenie ich uczestnictwa. Liczba uczestników na koniec grudnia ub.r. - 59

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzje o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez Zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu wspomnianej oceny osobę kieruje się na czas określony – niezbędny do realizacji wspomnianego planu.

W 2016r. wydano 63 decyzje kierujące do Domu, 3 decyzje ustające odpłatność za usługi świadczone w tym Ośrodku, 1 decyzja zmieniająca wysokość odpłatności (4 osoby było zobowiązanych do ponoszenia odpłatności w wysokości od 97,94zł do 206,55zł miesięcznie).

Wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) w roku ubiegłym wyniosły  1 028 469zł i dotyczyły:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 634 150zł (w PŚDS zatrudnionych było 15 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 14,16),

- wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań –  394 319zł,

Centrum co miesiąc analizuje frekwencję uczestników Domu, na podstawie której ustalana jest co miesiąc wysokość dotacji przekazywanej przez PUW w Białymstoku na jego funkcjonowanie. Przygotowywane przez Dyrektora Ośrodka Programy działania oraz roczny plan pracy opiniowane są również w tut. Centrum.

W 2016r. Centrum przeprowadziło kontrolę w Ośrodku – w załączeniu sprawozdanie z kontroli w tej jednostce. 

Szczegółowe informacje za 2016r. dotyczące działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach przedstawia odrębne sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora Ośrodka zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów pomocy samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)  

 • Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy

Wydatki na mieszkania chronione funkcjonujące w Krasnem w roku ubiegłym wyniosły – 2 000 zł.

            W  2016r. w Mieszkaniach  Chronionych przebywało 4 osoby, w tym 1 osoba usamodzielniana, która opuściła placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Mieszkania (3 mieszkania, 8 miejsc) są przeznaczone dla osób z powiatu białostockiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z uwagi na przemoc w rodzinie lub inną sytuację kryzysową oraz usamodzielnianym pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych.

            W roku ubiegłym wydano 4 decyzje administracyjnych dotyczących mieszkań chronionych, w tym: 2 decyzje kierujące, 1 ustalająca odpłatność, 1 uchylająca skierowanie.

 • Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej         

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizuje zadania z zakresu interwencji kryzysowej. Osoby pochodzące z terenu Powiatu Białostockiego, znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogły zgłaszać się do pracowników Centrum - pracownika socjalnego i specjalisty pracy z rodziną w godzinach pracy Centrum w celu uzyskania wsparcia, konsultacji czy innej formy pomocy. Ponadto świadczono pomoc specjalistyczną: w środy odbywały się dyżury konsultanta do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w środy i wtorki dyżury pełnili prawnicy (porady prawników były udzielane osobom które nie kwalifikują się do bezpłatnych porad prawnych). W roku ubiegłym do Ośrodka zgłosiło się z różnymi problemami 115 osób, w tym 37 z problemem przemocy w rodzinie (26 ofiary, 11 sprawców). Spośród tych osób – 32 skorzystały z porad prawnych, 51 z porad konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 23 z porad psychologa i 9 pracownika socjalnego. 

Osoby zgłaszały się o pomoc w związku z następującymi problemami:

- doświadczanie przemocy,

- stosowanie przemocy,

- konflikty ze współmałżonkiem lub z dalszą rodziną,

- problemy wychowawcze z dziećmi,

- zagrożenie samobójstwem,

- uzależnienie,

- zaburzenia emocjonalne,

- wypadki losowe,

- eksmisje.

 

Wnioskowano również o pomoc w sprawach sądowych: pomoc w pisaniu pism procesowych dotyczących alimentów, separacji, rozwodu, rozdzielności majątkowej, przywrócenia/ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienia.

 

W 2016r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17 760zł, środki te zostały przeznaczone na opłacenie umów na wykonanie usług i zlecenie dla konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prawników świadczących poradnictwo w Ośrodku.

 • Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy       

             W 2016r. nie realizowano program korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

 • Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji

 

W 2016r. nie było zgłoszeń w tym zakresie.

 

Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie oprócz corocznego sprawozdania z działalności centrum przedstawia Radzie Powiatu wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  W załączeniu wykaz niezbędnych potrzeb z zakresu pomocy społecznej na 2017 r.

 

Białystok, kwiecień 2017 r.


SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej  w 2016 roku

przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 

Lp.

Termin kontroli

 

Jednostka kontrolowana

 

Przedmiot kontroli

 

Ustalenia pokontrolne

1

2

3

4

5

1.

09 lutego 2016 r.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach

Prawidłowość egzekwowania opłat za usługi świadczone w  PŚDS

 

Działalność PŚDS w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie. 

 

 

2.

29 marca i 5 kwietnia  2016 r.

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Zapewnienie mieszkańcom Domu usług opiekuńczych oraz pomocy w korzystaniu  z przysługujących im świadczeń zdrowotnych

Działalność Domu w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

3.

23 – 24 maja 2016 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w

Czerewkach

Zapewnienie mieszkańcom Domu usług opiekuńczych oraz pomocy w korzystaniu  z przysługujących im świadczeń zdrowotnych

Działalność Domu w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie, zalecając jednocześnie kontynuowanie działań mających na celu zwiększenia zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.

4.

12 i 14 września 2016 r.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2015 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

5

15 września 2016 r.

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Przedmiot kontroli - zbadanie zarzutów podnoszonych  w anonimowym piśmie, które wpłynęło w dniu 13.09.2016 r., dot. w szczególności:

1/zaniedbań zdrowotnych i pielęgnacyjnych wobec mieszkańców Domu,

2/wykorzystywania stanowiska dyrektora do zatrudnienia członków rodziny,

3/ brak w Domu terapii zajęciowej i rehabilitacji ,

4/  brak specjalistycznego sprzętu,

5/ brak kontroli przeprowadzanych bez zapowiedzi; kontrole dokonywane jedynie w oparciu o dokumentację,

6/ nieprawidłowości w zakresie żywienia mieszkańców: wynoszenie przez pracowników Domu  produktów żywnościowych, brak możliwości wyboru posiłków, brak całodobowego dostępu do produktów spożywczych i napojów,

7/ dyskryminacja pracowników , mieszkańców i ich rodzin, m. in. poprzez: szykanowanie pracowników, głównie przez księgową i kadrową, nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzeń, brak dostępu do świetlić na I piętrze budynku, stosowanie  przez dyrektora  lobbingu wobec kierowniczek, zakup nowoczesnych mebli i sprzętu  do pomieszczeń biurowych i brak kubków, łyżek i noży dla mieszkańców, delegowanie pracowników opiekuńczych do prac porządkowych.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.09.2016 r,  na podstawie Zarządzenia nr 26/2016 Starosty Białostockiego z dnia 14.09.2016 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.  

W wyniku kontroli komisja stwierdziła bezzasadność zarzutów podnoszonych w anonimowym piśmie.

Jednocześnie komisja postanowiła, że:

 1/ PCPR przeprowadzi w podległych jednostkach  analizę zatrudnienia i wynagrodzeń  na poszczególnych stanowiskach celem porównania wysokości wynagrodzeń,

2/ PCPR opracuje ankiety  skierowane do rodzin i osób bliskich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, a także do pracowników wym.  Domu, celem pozyskania ich opinii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, kwiecień 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCYCH

NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2016 r.

 

Dom Pomocy Społecznej

w Choroszczy

Dom Pomocy Społecznej

w Czerewkach

Dom Pomocy Społecznej

w Jałówce

Dom Pomocy Społecznej

w Uhowie

 

Typ Domu Pomocy Społecznej

 

1.            dom dla przewlekle psychicznie chorych

1. dla osób w podeszłym wieku

2. dla osób przewlekle somatycznie chorych

1. dom dla osób przewlekle psychicznie chorych

 

1. dla osób w podeszłym wieku

2. dla osób przewlekle somatycznie chorych

 

Stałe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej obowiązujące od:

 

17.12.2010 r.

24.08.2009 r.

03.06.2009 r.

06.02.2007 r.

 

Liczba miejsc w DPS zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym po otrzymaniu stałego zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

Ogółem    - 591

w  tym: -  

- os. przewlekle psychicznie chore - 371

- os. w podeszłym wieku –  117

- os. przewlekle somatycznie chore 103

 

286 – wyłącznie dla osób przewlekle psychicznie osób

 

 

 

 

95

- os. w podeszłym wieku –  53

- os. przewlekle somatycznie chore – 42

 

 

85 – wyłącznie dla osób przewlekle psychicznie chorych

 

125

- os. w podeszłym wieku –  64

- os. przewlekle somatycznie chore – 61

 

Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2016 r.

Ogółem – 590,13

w  tym:

- „dotowani” – 225,09

 

- na nowych zasadach – 365,04

285,49

 

179,42

 

106,07

94,3

 

16

 

78,3

85,67

 

13 (15,29%)

 

72,67 (85,5%)

124,67

 

16,67

 

108

 

Osoby nowo przyjęte w 2016 r.

Ogółem – 84

19

32

5

 

28

 

 

Liczba osób, które w 2016 r. odeszły z DPS

Ogółem - 76

w tym:

-„dotowani” (D) – 16

 

- na nowych zasadach (NZ) – 60

w tym:- zmarło – 59

 

- odeszło do rodziny – 10

 

- osoby przeniesione do innego DPS – 5

 

- osoby, które odeszły z innych przyczyn – 3

16

 

11

 

5

 

 

12 (9 D, 3 NZ)

 

 

4 (1 D, 3 NZ)

 

-

 

 

-

28

 

-

 

28

 

 

24 (24 NZ)

 

 

3 (3 NZ)

 

-

 

1 (HOSPICJUM 1NZ))

 

4

 

-

 

4

 

 

2 (2 NZ)

 

 

1 (1NZ)

 

-

 

 

1 (1 NZ)

28

 

5

 

23

 

 

21  (5 D, 16 NZ)

 

 

2 (2NZ)

 

5 (5NZ)

 

 

2 (2NZ)

 

Liczba osób oczekujących na przyjęcie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

Ogółem – 78

 

- w tym osoby, które odłożyły termin umieszczenia

 

- przyczyny odłożenia terminu

 

 

50

 

9

 

 

- 3- bez podania konkretnej przyczyny,

- 1- poprawa stanu zdrowia,

- 1- chęć pobytu w środowisku,

- 1- sprawowanie opieki przez rodzinę,

- 1- pobyt w Oddziale Opieki Domowej SP ZOZ Choroszcz,

- 1- podjęcie zatrudnienia,

- 1-powoływanie się na planowany- późniejszy termin przyjęcia, określony w piśmie PCPR.

 

4

 

-

 

 

-

 

 

12

 

2

 

 

- 1 – przesuniecie terminu na przybycie ze względu na poprawę stanu zdrowia zaakceptowane przez PCPR,

- 1 – przesunięcie terminu w oparciu o wniosek opiekuna prawnego.

 

12

 

                     3

 

 

- stan zdrowia uległ poprawie,

 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Ogółem - 590

w  tym:

 

- „dotowani” – 217

 

- na nowych zasadach – 373

285

 

 

174

 

111

95

 

 

16

 

79

85

 

 

13

 

72

125

 

 

14

 

111

 

Struktura wieku pensjonariuszy

Ogółem – 590

w tym:

- od 19 do 40 lat - 37

( „dotowani” (D) – 3, na nowych zasadach (NZ) - 34)

 

- od 41 do 60 lat – 199

(D – 87, NZ - 121)

 

- od 61 do 74 lat – 198

(D – 89, NZ - 101)

 

-74 lat i powyżej – 152

(D – 51, NZ - 97)

285

 

23 (2 D, 21 NZ)

 

 

 

118 (68 D, 50 NZ)

 

 

105 (75 D, 30 NZ)

 

 

39 (29 D, 10 NZ)

95

 

-

 

 

 

21 ( 21 NZ)

 

 

39 (5 D, 34 NZ)

 

 

35 (11 D, 24 NZ).

85

 

13 (13NZ)

 

 

 

33 (1 D, 32 NZ)

 

 

22 (4 D, 18 NZ)

 

 

18 (8 D, 10 NZ)

125

 

1 (1NZ)

 

 

 

27 (7 D, 20 NZ)

 

 

37 (3 D, 34 NZ)

 

 

60 (4 D, 56 NZ)

 

Liczba pensjonariuszy z orzeczoną niepełnosprawnością

Ogółem - 569

w tym:

 

- stopień lekki (III grupa) – 14

 

 

- stopień umiarkowany

(II grupa) – 168

 

- stopień znaczny

(I grupa) – 387

 

284

 

 

3

 

 

91

 

 

190

91

 

 

4

 

 

21

 

 

66

85

 

 

3

 

 

32

 

 

50

109

 

 

4

 

 

24

 

 

81

 

Liczba osób nie opuszczająca łóżek

Ogółem – 55

17

12

12

14

 

Liczba osób mających problemy z poruszaniem się

Ogółem - 182

w tym:

- na wózkach inwalidzkich – 93

41

 

19

48

 

15

18

 

3

75

 

56

 

 

Mieszkańcy „dotowani” opłacający pobyt z:

Ogółem z:

- emerytury, renty, renty socjalnej - 190

- zasiłku stałego - 27

 

156

 

18

 

10

 

6

 

11

 

2

 

13

 

1

 

Mieszkańcy na nowych zasadach, opłacający pobyt z:

Ogółem z:

- emerytury, renty, renty socjalnej – 265

- zasiłku stałego - 108

 

83

 

28

 

56

 

23

 

47

 

25

 

79

 

32

 

Mieszkańcy na nowych zasadach, wnoszących opłatę:

Ogółem:

- bez dopłaty gminy - 5

- z dopłatą gminy - 369

 

1

110

 

2

77

 

-

73

 

2

109

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 r. (zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Białostockiego)

 

 

 

2.987,00 zł

 

3.040,00 zł

 

3.045,00 zł

 

2.949,00zł

 

Średnia miesięczna odpłatność pensjonariusza w 2016 r. (bez uwzględnienia odpłatności gminy)

 

 

749,85 zł

 

711,95 zł

 

809,50 zł

 

837,45 zł

 

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca ustalony na 2016 r.

 

 

3.180,00 zł

 

3.216,00 zł

 

3.280,00 zł

 

3.121,00 zł

 

Struktura zatrudnienia w DPS wg stanu na 31.12.2016 r.

 

-zatrudnionych ogółem (os/et)

– 398 / 380,75

 

 

 

-zatrudnionych w dziale terapeutyczno – opiekuńczym (os/et) – 312 / 292,55

 

-wskaźnik zatrudnienia w dziale terapeutyczno – opiekuńczym

 

 

 

 

-inne osoby (np. stażyści, wolontariusze) których pracę Dom uwzględnia przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym– 23

Ogółem wskaźnik zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym:

 

   -dla osób przewlekłe somatycznie chorych;

 

  - dla osób w podeszłym wieku;

 

 

182 (liczba etatów 171.75)

 

 

 

 

151 (liczba etatów- 139,00)

 

 

 

0,542

 

 

 

 

 

 

 

16

 

69 (liczba etatów 67,25), w tym w niepełnym wymiarze czasu- 3 osoby

 

 

52 osób (liczba etatów-51)

 

 

 

- 0,44- dla osób w podeszłym wieku;

- 0,6- dla osób przewlekle somatycznie chorych

 

 

 

 

-

 

62 ( liczba etatów 58,5), w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy- 7 osoby (3,5 etatu)

 

 

49 osób( liczba etatów- 44,3)

 

 

 

0,52

 

 

 

 

 

 

 

-

 

85 (liczba etatów 83,25), w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy- osób 3 (1,25 etatu)

 

60 (liczba etatów- 58,25)

 

 

 

 0,52

- 0,4 dla osób w podeszłym wieku (zatrudnionych 28,37)

- 0,6 dla osób przewlekle somatycznie chorych (zatrudnionych 37,38)

 

7 wolontariusze (7 dla osób przewlekle somatycznie chorych)

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

0,4

 

Dom Pomocy Społecznej

w Choroszczy

Dom Pomocy Społecznej

w Czerewkach

Dom Pomocy Społecznej

w Jałówce

Dom Pomocy Społecznej

w Uhowie

 

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek w 2016 r.

Wydatki ogółem:

        22.026.847,72 , w tym:

 

a) wynagrodzenia i pochodne: 16.264.053,19 w tym:

- wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe: 735.245.1

 

 

 

 

 

b) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat (bez pochodnych) § 4010 bez wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe

 

c) wydatki rzeczowe  : 5.100.503,29 zł, w tym

 remonty: 180.954,99 zł

 

d) wydatki inwestycyjne: 620.702,61 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

10.664.414,98 zł

 

 

8.140.909,25 zł w tym:

 

- 290.869,68 zł (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe)

- 202.325 zł (nagrody jednorazowe)

- 452,00 zł (ekwiwalent za urlop)

 

 

2.848,35 zł

 

 

 

 

 

 

 

2.226.829,19 zł

 

65.566,59 zł

 

255.087,91 zł

(z przeznaczeniem na:

 

- zakup traktora-17 950 zł),

- zakup pralnico-wirówek 180.810 zł),

-sporządzenie dokumentacji technicznej instalacji gazowej 8.487 zł),

-prace związane z „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego poprzez termomodernizację i instalację OZE – 17 589 zł (w tym: wykonanie projektu wentylacji rekuperatorów – 984 zł, aktualizacja audytu energetycznego – 3 075 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku – 13 530 zł);

- wykonanie instalacji elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej w pomieszczeniach pralni- 30.251,91 zł).

 

41.588,63 zł

3.617.931 zł

 

 

2.385.168 zł w tym:

 

30.422 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

2.219,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

1.075.091 zł

 

66.161 zł

 

157.672 zł

(z przeznaczeniem na przebudowę stołówki, wymianę pokrycia dachu kotłowni, wykonanie doposażenia w elektrotrzymacze drzwi oddzieleń pożarowych, rozbiórkę kotłowni węglowej, zakup 2 zestawów komputerowych oraz szafy chłodniczej)

 

 

 

3.287.166,84 zł

 

 

2.265.238,34 zł w tym:

 

76.837,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

2.414,31 zł

 

 

 

 

 

 

 

871.334,80 zł

 

41.088,25 zł

 

150.593,70 zł

(z przeznaczeniem na:

-modernizację pomieszczeń mieszkalnych i terapii- 13.805,52zł;

-wykonanie oświetlenia terenu wokół DPS- 79.048,68zł;

-wykonanie ogrodzenia panelowego terenu DPS- 57.739,50zł.)

 

4.457.334,90 zł

 

 

3.472.737,60 zł w tym:

 

134.338,92 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

2.663,39 zł

 

 

 

 

 

 

 

927.248,30 zł

 

8.139,15 zł

 

57.349 zł

(z przeznaczeniem na:

- zakup fotela masującego do rehabilitacji mieszkańców- 5.904,zł,)

- zakup prasowalniczy- 26.445zł;

- sporządzanie dokumentacji do wniosku na termomodernizację budynków DPS- 25.000zł).

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące świadczonych usług przez DPS (formy i liczba osób korzystających):

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy:

 

 1. Terapia zajęciowa
 2. Pracownia muzyczna
 • Nauka śpiewu grupowego i indywidualnego
 • Słuchanie muzyki
 • Przygotowanie występów (przez utworzony zespół)
 • Nauka wierszy i słów piosenek
 • Nauka tańca i gimnastyka przy muzyce
 • Udział w przeglądach artystycznych (zespołu muzycznego)
 • Tworzenie własnych utworów, nagrywanie na kasety
 1. Pracownia telewizyjno – fotograficzna
 • Oglądanie telewizji (programy informacyjne, sportowe, motywacyjne)
 • Projekcje filmów z odtwarzacza DVD
 • Rozmowy i dyskusje na różne tematy
 • Spacery po terenie placówki połączone z robieniem porządków na terenach zielonych
 • Spacery poza placówkę w celach poznawczych
 • Wspólne robienie zdjęć i nagrywanie filmów
 • Wspólne gry (planszowe, karty, bilard, ping pong)
 • Organizacja ognisk połączona z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem
 1. Pracownia plastyczna – prowadzi zajęcia plastyczno - techniczne
 • Malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, olejnymi
 • Malowanie plasteliną
 • Rysowanie i kolorowanie kredkami
 • Malowanie na szkle
 • Wykonanie witraży
 • Kompozycje przestrzenne
 • Wykonywanie prac techniką collagenu
 1. Pracownia tkacka
 • Wykonywanie tkanin
 • Przygotowanie projektów hafciarskich
 • Haft wełniany, krzyżykowy
 • Koronkarstwo
 • Dziewiarstwo
 • Prezentacja potencjału twórczego szerszemu społeczeństwu – udziały w konkursach
 1. Pracownia komputerowa
 • Gry komputerowe
 • Słuchanie muzyki i oglądanie filmów z wykorzystaniem komputera
 • Rysowanie, pisanie tekstów za pomocą różnego rodzaju programów komputerowych
 • Nauka obsługi komputera i drukarki
 1. Pracownia biblioteka i kawiarnia
 • Pomoc w doborze literatury
 • Udostępnianie czasopism, wspólne czytanie
 • Pomoc w pisaniu listów
 • Wspólne rozwiązywanie krzyżówek, gry w karty, gry planszowe
 • Wspólne picie kawy, herbaty
 • Możliwość dokonania zakupu artykułów spożywczych (słodycze, kawa, herbata, napoje, lody)
 • Nauka znajomości nominałów oraz racjonalnego wydawania pieniędzy
 1. Podnoszenie sprawności i aktywacja mieszkańców

Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego, mającego swoje źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

W ramach terapii zajęciowej w naszej placówce funkcjonuje 6 pracowni, prowadzona jest też działalność kulturalno – oświatowa

W zajęciach w ramach pracowni uczestniczy

 • Regularnie – 95 osób
 • Nieregularnie – 100 osób
 • Osoby korzystające z biblioteki – 100 osób
 • Uczestniczy w zawodach i występach – 12 osób

 

III. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy odwiedzani są przez opiekunów prawnych, bliższych i dalszych krewnych oraz znajomych. Gości swoich mogą przyjmować w kawiarence placówki, swoim pokoju, na świetlicy, stołówce czy holu. Nie ma ograniczeń co do dni i pory odwiedzin.

Odwiedziny rodziny i opiekunów prawnych są ewidencjonowane w zeszytach odwiedzin.

Około 40 mieszkańców posiada własne telefony komórkowe maja więc stały kontakt telefoniczny z rodziną. Pozostali mogą korzystać z telefonu w dyżurce pielęgniarskiej, sekretariacie Domu oraz t telefonu pracownika socjalnego.

Mieszkańcy mają możliwość wyjeżdżania na przepustki i urlopy do rodziny. Najwięcej wyjazdów jest podczas rocznych świąt. Z takiej formy kontaktu z rodziną korzysta 49 osób.

Celem podtrzymania kontaktów z rodzinami opiekunowie pomagają mieszkańcom w wypisywaniu i wysyłaniu do rodzin kartek świątecznych z życzeniami oraz pomagają w pisaniu listów do rodziny czy znajomych.

Kontakt z rodziną:

 • Często odwiedzani w placówce – 77 osób
 • Sporadycznie odwiedzani – 124 osoby

 

 1. Inne działania

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy Aneksem z dnia 7 kwietnia 2014r. do Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2007 w sprawie powołania zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wprowadzono zajęcia rehabilitacji społecznej mającej na celu poprawę funkcjonowania społecznego mieszkańców Domu ( wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i spędzania wolnego czadu) oraz promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców.

Rehabilitacja społeczna prowadzona jest indywidualnie i grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Objęci nią są wszyscy mieszkańcy placówki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o Roczny Program Zajęć Rehabilitacji Społecznej na podstawie którego opracowywane są  tygodniowe rozkłady prowadzonych zajęć. Zajęcia odbywają się w formie treningów:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu
 • Trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • Zajęcia ruchowe realizowane poprzez turystykę, zajęcia sportowe, rekreacja
 • Zajęcia przygotowujące do zatrudnienia
 • Zajęcia z psychologiem

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach:

 1. Ergoterapia - zwana inaczej terapią przez pracę to metoda, w której wykorzystuje się różne rodzaje pracy umożliwiające kształtowanie określonych sprawności – ruchowych, koncentracji, pamięci oraz wpływa na podtrzymywanie samodzielności, niezależności i aktywności:

- krawiectwo - szycie rzeczy użytkowych i aplikacji ozdobnych, przeróbki i naprawa garderoby,

- dziewiarstwo – szydełkowanie, robótki na drutach i ozdoby z włóczki,

- metaloplastyka – wyroby z drutu i metalu, np. obrazy, breloczki, drzewka szczęścia,

- hortikuloterapia – zajęcia pielęgnowania kwiatów.

W zajęciach ergoterapii uczestniczy 7-14 osób.

 1. Arteterapia – wykorzystuje twórczość w zajęciach terapeutycznych.

- rysunek – kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, kredą, ołówkiem,

- malarstwo – farbami olejnymi, plakatowymi, akwarelą,

- rzeźba- masy plastyczne (modelina, plastelina), papieroplastyka (origami),

- bibułkarstwo – kompozycje kwiatowe i upominki okolicznościowe,

- zdobnictwo i dekoratorstwo – układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, owoców, dekoracje okolicznościowe, świąteczne np. stroiki wielkanocne, bożonarodzeniowe, zdobienie różnych przedmiotów.

W zajęciach arteterapii bierze udział 7-15 osób.

- podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców

 1. Kuchenka terapeutyczna – to jedno z najbardziej lubianych zajęć. Ich celem jest realizowanie i rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz prezentowanie własnych osiągnięć.

W zajęciach uczestniczy 8-12 osób.

2 Muzykoterapia – terapia, której podstawowym środkiem oddziaływania jest muzyka (forma indywidualna: muzyka z magnetofonu w poszczególnych pokojach, forma grupowa: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki i zgadywanki muzyczne, gra na prostych instrumentach muzycznych, występy okolicznościowe oraz tańce integracyjne).

W zajęciach uczestniczy 6 -12 osób.

 1. Biblioterapia – inaczej ukierunkowane czytelnictwo, służy pobudzaniu podopiecznego do aktywności słownej i niwelowaniu przykrych własnych doświadczeń. Z biblioterapii regularnie korzysta 36 mieszkańców.

W zajęciach uczestniczy 6-15 osób.

 1. Reminiscencja – elementem terapeutycznym jest przywoływanie przeżyć i doświadczeń z przeszłości ( np. na podstawie starych zdjęć z albumu i czasopism itp.).

W zajęciach uczestniczy 6 -20 osób.

 1. Silvoterapia - terapia skoncentrowana na kontakcie z przyrodą (spacery do lasu i nad rzekę, obserwacja zmian zachodzących w środowisku, zbieranie darów natury, wycieczki do ciekawych miejsc itp.).

W silvoterapii uczestniczy 8 – 12 osób.

 1. Zajęcia świetlicowe – gry i zabawy wspomagające procesy poznawcze (gry planszowe, towarzyskie, słowno – pisane), gry wspomagające zdolności manualne ( domino, puzzle, gry w kości, bierki i inne), oglądanie wybranych programów w TV i filmów na DVD.

W zajęciach uczestniczy  10 - 12  osób.

 1. Zajęcia relaksacyjne – forma terapii z wykorzystaniem elementów muzykoterapii i poezjo terapii służące rozładowaniu napięcia emocjonalnego.

W zajęciach uczestniczy  6 - 10  osób.

 1. Zajęcia rekreacyjne – zajęcia pozwalające utrwalić lub wzmocnić zdolności fizyczne: rzuty do celu, proste tory przeszkód organizowane na świeżym powietrzu oraz zawody sportowe.

W zajęciach uczestniczy  6 - 12  osób.

 1. Zajęcia psychoedukację dla osób z ZUA – zajęcia mające na celu zdobywanie wiedzy o chorobie alkoholowej do podjęcia bądź utrzymania abstynencji.

W zajęciach uczestniczy 22 osób.

 1. Imprezy kulturalno – oświatowe – cykliczne i okolicznościowe spotkanie integracyjne organizowane przez nasz Dom oraz wyjazdowe na zaproszenie innych placówek.

W imprezach uczestniczy  2 - 90 osób.

 1. Rehabilitacja - lecznicza (m. in.: UGUL, bieżnia, rowery stacjonarne, Atlas, rotor kończyn górnych i dolnych, sterpper, drabinki, przyrządy do ćwiczeń rąk, naświetlanie lampą SOLUX, rehabilitacja ruchowa, ćwiczenia przyłóżkowe oraz ogólnousprawniające na sali gimnastycznej. Ponadto podopieczni są stymulowani i wspierani w zakresie rozwiązywania i załatwiania spraw osobistych.

W rehabilitacji uczestniczy 25-30 osób.

- nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną

Dom umożliwia i wspomaga podopiecznych w kontaktach mieszkańców z rodziną i społecznością lokalną. Spotkania przybierają formy bezpośrednie poprzez odwiedziny i zaproszenia, a także formy pośrednie – listy i telefony. Spotkania odbywają się w pokoju mieszkalnym, pokoju dziennego pobytu lub pokoju gościnnym. Z okazji świąt rocznych i imprez okolicznościowych Dom zaprasza również rodziny mieszkańców do wspólnego udziału w ich obchodach. Cyklicznie organizowane są: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, ,,Pożegnanie zimy”, Walentynki, Andrzejki, Spotkanie Opłatkowe itp. Od wielu lat kontynuowana jest współpraca z młodzieżą z Klubu Wolontariusza ,, W jedna stronę”, w Bielsku Podlaskim, pobliskimi szkołami w Juchnowcu Górnym, w Kleosinie i w Księżynie. W 2016 roku mieszkańcy brali udział w następujących imprezach organizowanych w naszym Domu: IV Majowym  Spotkaniu z Satyrą i Humorem, XIII ,,Spotkaniu pokoleń”, ,,Ekumenicznym Spotkaniu z Kolędą,” w spotkaniu z ks. Arcybiskupem Edwardem Ozorowskim, a także w imprezach i spotkaniach wyjazdowych: V Spotkaniu Kolędniczym w DPS w Białowieży, XXII Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez DPS w Białymstoku, III Party Ogrodowym w DPS w Mocieszach, VIII Olimpiadzie Integracyjnej z okazji odpustu Św. Antoniego w DPS w Tykocinie, XXI Przeglądzie Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez DPS w Kozarzach, X Plenerze Malarskim w DPS w Garbarach, w spotkaniu integracyjnym ,,Kalambury 2016” w DPS w Jałówce oraz XV Przeglądzie Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2016. Podopieczni mieli też możliwość wzięcia udziału w wycieczkach do: Parku Linowego w Doktorcach, Muzeum Wojska w Białymstoku,  Sanktuarium w Świętej Wodzie k/Białegostoku, na Św. Górę Grabarkę, Muzeum Ikon w Supraślu, na zakupy do Galerii,, Biała” w Białymstoku oraz grzybobrania w pobliskich lasach. Nawiązana została współpraca z Muzeum w Bielsku Podlaskim, gdzie nasi mieszkańcy w ramach edukacji muzealnej mogą brać udział w warsztatach zajęciowych. Ponadto zorganizowaliśmy naszym podopiecznym Bal Karnawałowy, Dzień Seniora i Mikołajki. Gościliśmy też zespól ,,Emaus”, grupę Rosjan Ewangelicznych Chrześcijan - Babtystów z Niemiec, zespół ,,Złota jesień” z Wilna oraz przedstawicieli Policji z prelekcją na temat bezpieczeństwa osób starszych ,,Ja pamiętam …a ty?”. Ponadto Dom współpracuje z instytucjami i urzędami, sądami, ośrodkami pomocy społecznej itp.

- inne działania

W dalszym ciągu dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone są spotkania (zarówno indywidualne jak i grupowe) z terapeutą uzależnień z Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Choroszczy finansowane ze środków GKRPA.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce:

 1. zajęcia plastyczne i manualne, takie jak: kolorowanie, malowanie, rysowanie i szkicowanie, klejenie, wyklejanie, wycinanie, witraże, prace zdobnicze i dekoracyjne, wykonanie kartek okolicznościowych, stroików, kompozycji z suchych traw i kwiatów, ozdobnych szkatułek i wazoników, decupage, quiling, obrazy z użyciem różnych materiałów naturalnych i sztucznych; papieroplastyka, masy plastyczne, prace krawieckie i haft, szydełkowanie, robótki na drutach - w zajęciach uczestniczyło 40 osób w tym: aktywnie i regularnie - 25 osób; 15 osób - zależnie od stanu psychofizycznego.

2.zajęcia w warsztacie stolarskim: zajęcia z zakresu obróbki drewna (piłowanie, wyrzynanie, szlifowanie, zbijanie, lakierowanie, konserwacja, wypalanie); metaloplastyki (prace z drutu i blachy  - wykonanie stelaży, wykonanie grilla); prac naprawczych uzależnionych od aktualnych potrzeb np. naprawa ławek i altany w parku. W ramach zajęć w warsztacie stolarskim, podopieczni wykonali logo DPS w postaci drzewa, które zdobi jeden z korytarzy domu. Uczestniczyło 15 osób – w tym 8 osób aktywnie i regularnie, 7 osób w zależności od stanu psychofizycznego.

3.zajęcia ergoterapeutyczne: prace porządkowe w budynku (sprzątanie pokoi, wynoszenie śmieci); wokół budynku i w parku (zamiatanie, zagrabianie, koszenie trawników, pielęgnowanie kwiatów); na cmentarzu (sprzątanie grobów); prowadzenie ogródków warzywnych. Uczestniczyło 28 osób (w tym: 10 osoby aktywnie i regularnie, 18 osób w zależności od stanu psychofizycznego)

- podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców – było realizowane w formie treningów usprawniających ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, podnoszenie sprawności fizycznej, ćwiczenie funkcji poznawczych, jak poniżej:

1.Trening higieniczny – zajęcia o  charakterze teoretycznym i praktycznym uczące zasad higieny osobistej, kształtujące nawyki higieniczne. Trening teoretyczny, przeprowadzony tematycznie z grupą 22 osób – w tym 15 osób aktywnie, a 7 osób biernie. Treningiem higienicznym praktycznym przeprowadzanym indywidualnie objęta była grupa 66 osób.

2.Trening umiejętności praktycznych – zajęcia teoretyczne o narzuconej tematyce przeprowadzane grupowo. Trening miał na celu nabywanie, kształtowanie umiejętności potrzebnych do wykonywania codziennych czynności. Treningiem objęta była grupa 20 osób – w tym 15 osób uczestniczyło aktywnie i regularnie, a 5 osób zależnie od stanu psychofizycznego.

3.Trening umiejętności interpersonalnych – zajęcia o charakterze grupowym, których celem jest nabywanie umiejętności ułatwiających komunikację i współpracę. Treningiem objęta była grupa 20 osób – w tym 15 osób uczestniczyło aktywnie i regularnie, a 5 osób zależnie od stanu zdrowia.

4.Grupa zamknięta (AA) – spotkania grupy zamkniętej odbywają się raz w tygodniu w których uczestniczy 10 osób – w tym 7 osób aktywnie i regularnie, udział 3 osób uzależniona była od stanu psychofizycznego. 1 raz w miesiącu spotkania grupy odbywają się wspólnie z uczestnikami grupy w DPS w Garbarach, na zmianę w każdym z Domów.

5.Trening poznawczy – zajęcia przeprowadzane indywidualnie, mające na celu ćwiczenie pamięci i innych funkcji poznawczych. Uczestniczyło 15 osób.

6.Trening kulinarny – zajęcia przeprowadzane indywidualnie lub grupowo, których celem jest nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłku i obsługi sprzętów kuchennych. W ramach treningów grupowych mieszkańcy, m.in. upiekli ciasta na kiermasz organizowany podczas festynu św. Antoniego, na słodki poczęstunek na święta. Podczas zajęć indywidualnych podopieczni starali się samodzielnie przygotować posiłek. W treningu kulinarnym uczestniczyła grupa 15 osób – w tym 10 osób aktywnie i regularnie, a 5 osób zależnie od stanu zdrowia.

7.Trening budżetowy – zajęcia indywidualne w których mieszkaniec wspólnie z pracownikiem socjalnym uczył się w rozsądny sposób dysponować swoim budżetem, m.in. poprzez opracowanie i realizację planu wydatków, w tym dokonywanie samodzielnie zakupów. Treningiem objętych było 16 osób.

8.Rehabilitacja ruchowa, łącznie w 2016 roku 3 178 zabiegów w tym: kinezyterapia – 2 508, fizykoterapia – 194, pozostałe zabiegi rehabilitacyjne – 476.

 1. Zajęcia ruchowe i sportowo-rekreacyjne: gimnastyka ogólnousprawniająca, gry i zabawy sportowe, mecze siatkówki, rozgrywki w piłkarzyki, rozgrywki w tenis stołowy, elementy zumby, spacery, nordic walking, zabawy taneczne, wędkowanie. Uczestniczyło 28 osób – w tym 15 osób aktywnie i regularnie, 13 w zależności od samopoczucia.

10.Trening organizacji czasu wolnego – odbywał się w: świetlicy, sali terapeutycznej, pokojach mieszkańców oraz na świeżym powietrzu. Do zajęć z tego zakresu należą: gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, puzzle, układanki, karty, klocki, gry telewizyjne xbox, krzyżówki, rebusy), wieczorki poetyckie, czytanie indywidualne i grupowe, słuchanie audiobooka, maratony filmowe, spotkania przy herbatce, przeglądy prasy, tańce improwizacyjne, tańce integracyjne, zajęcia z chustą animacyjną. Uczestniczyły 52 osoby, w tym 41 osób aktywnie i regularnie, 11 - zależnie od stanu zdrowia.

Pozostałe formy aktywizacji w ramach treningu organizacji czasu wolnego:

 • zespół ,,Jaworzanie” – kultywowanie muzyki ludowej i biesiadnej. Zespół liczy 15 członków (10 osób uczestniczy aktywnie i regularnie; 5 zależnie od stanu zdrowia).
 • grupa teatralna ,,Oaza” (istnieje od 2015 roku), mieszkańcy przygotowywali inscenizacje okolicznościowe, teatrzyki na wyjazdy integracyjne – do grupy należy 12 osób (8 aktywnie i regularnie, a udział 4 uzależniona jest od stanu zdrowia);
 • w ubiegłym roku w DPS powstał zespół muzyki rozrywkowej, mieszkańcy uczą się i doskonalą grę na instrumentach, wykonują piosenki rockowe i rozrywkowe. W skład zespołu wchodzi 10 osób (5 aktywnie, a udział 5 zależnie od stanu zdrowia).
 • zajęcia komputerowe, podczas których 10 mieszkańców doskonaliło obsługę komputera, programów użytkowych (Word, Excel) oraz posługiwanie się Internetem.
 • cykliczne zajęcia kulturowe (teoretyczne, plastyczne i kulinarne) podczas, których mieszkańcy poznawali obyczaje i kulturę innych narodowości. Uczestniczyło 11 osób.
 • co miesiąc organizowana jest w DPS zabawa taneczna lub ognisko.

- nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną

 1. Wyjazdy do rodzin: 21 mieszkańców, w tym 12 osób więcej niż jeden raz.
 2. Odwiedziny w DPS-ie: 47 mieszkańców (w tym 14, którzy w trakcie roku wyjeżdżali do rodzin bądź znajomych), w tym: 1 osoba minimum raz w tygodniu, 5 – co miesiąc, 16 – co kwartał, 11 – co pół roku, 13 – raz w roku.
 3. Kontakt telefoniczny: 46 mieszkańców (w tym 35 z którymi rodzina bądź znajomi utrzymują kontakt w w/w formach), w tym: 3 – minimum raz w tygodniu, 9 – co miesiąc, 16 – co kwartał, 7 – co pół roku, 11 – raz w roku.
 4. 11-krotnie był wykorzystany pokój gościnny znajdujący się w DPS-ie.
 5. Z 24 mieszkańcami nikt nie utrzymywał kontaktu w żadnej formie.
 6. W celu podtrzymywania kontaktów mieszkańców z rodziną organizowany jest przez nasz DPS, corocznie w dniu 13 czerwca - Festyn św. Antoniego, na który są wysyłane do rodzin wszystkich mieszkańców, pisemne zaproszenia. W 2016 roku Festyn został zorganizowany przy współpracy z GOK w Michałowie oraz Scholą „Winnica” działającą przy Kościele p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Białymstoku.

- inne działania:

.1. Uczestnictwo mieszkańców w spotkaniach integracyjnych i przeglądach w 2016 r.:

 • 21 stycznia - ,,Hej kolędo leć…” – V Spotkanie Kolędnicze w DPS w Białowieży - 6 osób;
 • 24 stycznia - kolędowanie w świetlicy w Jałówce - 5 osób;
 • 10-11 maja - XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku - 6 osób;
 • 20 maja - IV Majowe Spotkanie z Humorem i Satyrą w DPS w Czerewkach - 6 osób;
 • 10 czerwca - wyjazd na ,,Party Ogrodowe” do DPS w Mocieszach - 5 osób;
 • 14 czerwca - VIII Olimpiada Integracyjna w DPS w Tykocinie - 6 osób;
 • 30 czerwca - ,,Mam Talent” w GOK w Michałowie zorganizowane przez WTZ w Nowej Woli - 3 osoby;
 • 23 sierpnia - ,,Plener Malarski” w DPS w Garbarach - 5 osób;
 • 10 września - ,,Piknik Rodzinny” w WTZ w Nowej Woli - 5 osób;
 • 13 września - Przegląd wokalny w DPS w Kozarzach - 6 osób;
 • 20 września - Piknik Rodzinny w DPS w Garbarach - 6 osób;
 • 22 września – Turniej Sportowy w DPS w Białymstoku przy ul. Baranowickiej - 5 osób;
 • 27 września oraz 11 października – Turniej Sportowy w DPS w Garbarach - po 5 osób;
 • 18 października - warsztaty kulinarne w DPS w Garbarach - 3 osoby;
 • 19 października - ,,Ekostrachy” w Ośrodku Wsparcia w Łaźniach - 4 osoby;
 • 20 października - ,,Jesienne Spotkanie Muzyczno-Poetyckie w Brańsku - 5 osób;
 • 3 listopada - ,,Zbiór Form Artystycznych” w GOK w Michałowie - 6 osób;
 • 17 listopada - ,,Przegląd Piosenki Religijnej” w Łomży - 5 osób;
 • 18 listopada - warsztaty plastyczne w WTZ w Nowej Woli - 3 osoby;
 • 23 listopada - warsztaty plastyczne w DPS w Garbarach - 4 osoby;
 1. Wyjazdy kulturalno-krajoznawcze:
 • 22 stycznia - kulig i ognisko - 12 osób;
 • 11 marca - do kina w Białymstoku - 6 osób;
 • 20 czerwca - wycieczka do Augustowa i do klasztoru w Wigrach - 12 osób;
 • 25-26 czerwca - na plażę nad zalewem Siemianówka - po 7 osób;
 • 21 października - wycieczka do Białowieży - 11 osób;
 • 4 listopada - do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na sztukę ,,Mackbett” - 12 osób;
 • 9 grudnia – na spotkanie z wiceministrem MSWiA Panem Jarosławem Zielińskim w ramach konferencji dotyczącej bezpieczeństwa Seniorów woj. Podlaskiego - 6 osób.
 1. Udział mieszkańców w konkursach wysyłkowych:
 • Konkurs plastyczny zorganizowany przez PFRON pt. ,,Gdy w sercu kwitnie muzyka” - 3 osoby;
 • Konkurs plastyczny pt. ,, Mój świat” zorganizowany przez WTZ w Nowej Woli - 4 osoby;
 1. Udział mieszkańców w konkursach wewnętrznych pt. ,,Wielkanocne inspiracje” – 8 osób i ,,Konkurs Działkowicza” - 10 osób.
 2. Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej pod nazwą „Kalambury” w DPS „Jawor” w Jałówce, w którym uczestniczyło 61 podopiecznych z 16 jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego (w tym: DPS-y, PŚDPS w Łaźniach oraz WTZ w Nowej Woli).
 3. Ponadto mieszkańcy organizują spotkania okolicznościowe z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Wszystkich Świętych, Dnia Niepodległości, zorganizowaliśmy obchody 10-lecia zespołu ,,Jaworzanie”. Uroczyście, wspólnie z personelem, obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie:

- terapia zajęciowa;

 1. Arteterapia – 8 - 15osób

2.Erogoterapia:

   *pracownia kulinarna- 6 - 8 osób

   *pracownia krawiecko - hafciarska – 3-5 osób

   *pracownia bukieciarsko - botaniczna – 6-10 osób

   *pracownia stolarska- 6-8 osób

3.Biblioterapia –18 osób

4.Muzykoterapia  -według potrzeb+ stała grupa 10 osób

5.Filmoterapia -  wg potrzeb

6.Ludoterapia -  wg potrzeb

7.Silwoterapia -  wg potrzeb

8.Treningi usprawniające -  wg potrzeb

9.Rozmowy terapeutyczne -  wg potrzeb

- podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców;

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej
 • umożliwienie udziału w rehabilitacji:

* ćwiczenia ogólnousprawniające z użyciem przyborów (woreczki, piłeczki, chusta  animacyjna, itp.) -18

* ćwiczenia indywidualne w sali rehabilitacyjnej – 29

* ćwiczenia indywidualne przyłóżkowe – 14

* ćwiczenia grupowe w świetlicach dziennego pobytu –

* fizykoterapia – 14

* masaż leczniczy- 8

* masaż relaksacyjny przy użyciu fotela masującego- 5

 • umożliwienie udziału w imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych przez DPS oraz inne placówki
 • umożliwienie korzystania z Biblioteki Publicznej w Łapach i Filii Bibliotecznej w Uhowie
 • umożliwienie udziału w wycieczkach organizowanych przez DPS
 • zaspokojenie potrzeb samorealizacji
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rodziną
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu ze społecznością lokalną
 • podtrzymywanie umiejętności gospodarowania pieniędzmi poprzez wyjazdy na zakupy
 • zaspokojenie potrzeb duchowych
 • zaspokojenie potrzeb transcendentalnych poprzez kultywowanie tradycji religijnych i patriotycznych ( Uroczystości: Bożego Ciała, Zielone Świątki, Święto Zmarłych, )

- nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną;

 - utrzymywanie więzi z rodzinami i znajomymi mieszkańców przez kontakt listowny, telefoniczny oraz   umożliwienie swobodnych odwiedzin na terenie Domu.

- wolontariusze z LO nr 6 w Białymstoku

- wolontariusze ze Szkolnego Koła CARITAS w Uhowie – Dzień Chorego

- odwiedziny uczniów z SP nr 2 w Łapach

- odwiedziny uczniów z Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej

- Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Szansa Na Start”

 - Łapski Festiwal taneczny Osób Niepełnosprawnych „Pląs”

 

- inne działania;

- Wigilia

- Śniadanie Wielkanocne

- Dzień Seniora – występ gwiazdy Janusza Laskowskiego

- Dzień Babci i Dziadka

- Ognisko

- Andrzejki

- Tłusty czwartek

- Dzień Kobiet

- Dzień Chorego

 

Najważniejsze osiągnięcia Domu Pomocy Społecznej w roku ubiegłym

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy:

 1. Zadania inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej

   budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację

   OZE w wysokości 17.589,-zł  w tym :

 1. Aktualizacja i uzupełnienie audytu energetycznego do wymogów projektu na 2016r. 3 075,- zł                                                                                         
 2. Wykonanie projektu rekuperacji w palarni 984,-zł
 3. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku na termomodernizację do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku                                 13 530,-zł

                                                                                                                                 Razem :    17.589,-zł

W miesiącu grudniu 2016 roku złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku pełną dokumentację do wniosku na termomodernizację budynku głównego tut. Domu w ramach projektu 5.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego .

Całość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2017 – 2018 wynosi 1.935.186,-zł .

 

                I etap –  wykonanie  w  2017  roku ,  ogólny  koszt  – 1.429.544,-zł  (65% dotacji –   929.204,-zł ; 35% udziału własnego – 500.340,-zł) , w tym :

                           * termomodernizacja  - 793.883,-zł

                           * wymiana okien        - 290.874,-zł

                           * instalacja centralnego ogrzewania – 219.543,-zł

                           * instalacja oświetlenia – 110.184,-zł

                           * rekuperatory w palarni – 15.060,-zł

 

               II etap – wykonanie w 2018 roku instalacji solarnej o ogólnym koszcie 505.642,-

                (65% dotacji – 328.667,-zł , 35% udziału własnego – 176.975,-zł ).

 1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016 roku związane z modernizacją pralni DPS Choroszcz na kwotę 219.548,91 zł, w tym :
 2. Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach

pralni DPS Choroszcz                                                                                                           30.251,91 zł

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej w pralni 8 487,00 zł                                           
 2. Zakup i montaż 3 szt. pralnico-wirówek                                                                 180 810,00 zł

                                                                                                                    Razem :          219.548,91 zł

 

Do zainstalowania zakupionych pralnico-wirówek zgodnie z dokumentacja montażu wykonaliśmy instalację wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną spełniającą obecne wymogi bezpieczeństwa dla pracującego w pralni personelu .

W wyniku przetargu zakupiliśmy 3 szt. pralnico-wirówek szwedzkiej firmy Elektrolux . Pozwoliło to wyeliminować stare , dwudziestoletnie pralnice i wirówki zużywające ogromne ilości ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej .

Zainstalowanie pralnico-wirówek zlikwidowało najbardziej pracochłonny i uciążliwy etap procesu technologicznego prania tj. ręczne wyciąganie mokrej bielizny i pościeli ze starych pralnic i przewożenie oraz załadunek do oddzielnych wirówek . Poza efektem oszczędnościowym poprawiło to istotnie warunki pracy osób zatrudnionych w pralni , warunki ergonomii i bezpieczeństwa , a w efekcie wzrost wydajności pracy.

Zakup i montaż pralnico-wirówek zakończył I etap modernizacji pralni.

Ze względu na to , że energia cieplna uzyskiwania ze spalania gazu ziemnego jest trzy razy tańsza od energii elektrycznej w ramach II etapu modernizacji pralni w roku bieżącym planujemy wymienić stare suszarki elektryczne na nowe , opalane gazem ziemnym i zakupić jedną pralnico-wirówkę .

W tym celu wykonaliśmy w roku ubiegłym dokumentację instalacji gazowej (łącznie z pozwoleniem na budowę ) zasilającej nowe suszarki i magiel w paliwo gazowe . Koszt wykonania instalacji gazowej oscyluje w granicach 30.000,-zł .

W listopadzie ubiegłego roku wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu o środki inwestycyjne na realizację II etapu modernizacji pralni tut. Domu w 2017 roku w wysokości 139.000,-zł w rozbiciu na :

   - 1 szt. pralnico-wirówki  w cenie                                                                                          70.000,-zł

   - 2 szt. suszarek opalanych gazem  w cenie 34.500,-zł  o łącznej wartości                           69.000,-zł

                                                                                                                                Razem:    139 000,-zł                                                    

Łącznie z kosztem wykonania instalacji gazowej  w wysokości 30.000,-zł zapotrzebowanie środków finansowych na II etap modernizacji pralni wynosi 169.000,-zł .

W następnych latach , ze względów oszczędnościowych i technologicznych wskazana jest wymiana 20-letniego magla elektrycznego na magiel gazowy o wartości 110.000,-zł . Zakończy to całkowicie program modernizacji pralni Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 

III. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu w 2016r. w wysokości    17.950,-

      złotych w tym :

 - Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania                           17.950,-zł

 

 1. Otrzymane darowizny w 2016 roku na kwotę 81 945,97 zł, w tym:

         - materiały, wyposażenie  – 4 180,50 zł;

         - artykuły spożywcze      – 70 702,80 zł;

         - leki i mat. medyczne      – 7 062,67 zł.

 

 1. Zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 roku

Dla utrzymania bieżącej działalności Domu dla 286 psychicznie chorych mieszkańców pracującego w systemie ciągłym , 24-godzinnym niezbędne jest uzupełnienie i wymiana sprzętu technicznego zgłoszonego w kalkulacji do planu wydatków rzeczowych na 2017 rok , w szczególności:

           - wykonanie instalacji gazowej w pralni                                     30 000 zł

           - zakup pralnico-wirówek do 50 kg                                             70 000 zł

           - zakup dwóch suszarek gazowych                                              69 000 zł

           - zakup prasowalnicy                                                                    4 000 zł

           - zmywarki do naczyń kuchenek oddziałowych  szt. 5                 40.000 zł

           - zestaw kociołków uchylnych parowych                                    15.000 zł

           - chłodziarka                                                                                  6.500 zł

           - obieraczka do ziemniaków                                                          7.600 zł

                                                                                           Razem :     242 100 zł

 

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach:

- przeprowadzono remont pomieszczeń III piętra sektora C tj. świetlicy, kuchenki pomocniczej, 3 pomieszczeń terapii zajęciowej i korytarza. Prace remontowe zostały wykonane z wykorzystaniem umiejętności  własnych pracowników.

- przebudowano i wyposażono stołówkę,

- wymieniono pokrycie dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni,

- wyposażono drzwi oddzieleń pożarowych w elektrotrzymacze,

- przeprowadzono I etap prac związanych z adaptacją pomieszczeń po kotłowni na garaże ( rozebrano komin, konstrukcję wsporczą pod naczynie wzbiorcze oraz rozbiórkę zasieków na węgiel i żużel),

- zakupiono szafę chłodniczą do kuchni i dwa zestawy komputerowe,

- zakupiono meble do wyremontowanych pomieszczeń terapii zajęciowej,

- wykonano remont korytarza na parterze B z wykonaniem gabloty przeszklonej,

- zamontowano żaluzje w pomieszczeniach sektora B i C oraz stołówki,

- przeprowadzono remont administracji,

- wymieniono rozdzielnie elektryczne,

- dalsze uczestnictwo w akcji „Tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw” dzięki czemu pozyskaliśmy darowizny w postaci: jabłka - 12003kg, śliwki - 1000kg i marchew - 1000kg.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce:

- reorganizacja zajęć terapeutycznych (możliwa m.in. dzięki połączeniu pracowni terapii zajęciowej z kuchenką podręczną – zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego) oraz poszerzenia wachlarza zajęć terapeutycznych dzięki zatrudnieniu instruktora ds. kulturalno-oświatowych oraz opiekuna do organizacji zajęć terapeutycznych, co przyczyniło się do zwiększenia ilości mieszkańców uczestniczących w zajęciach terapeutycznych;

- zorganizowanie pracownikom działu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia w formie 5 spotkań warsztatowych, pt.: „Warsztat pracy codziennej z osobami psychicznie chorymi oraz osobami starszymi”, dofinansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kwota dofinansowania – 15.280,- zł. W 2017 roku planuje się kontynuację szkoleń z położeniem szczególnego nacisku na kwestie związane z wypaleniem zawodowym oraz indywidualnymi planami wspierania mieszkańca DPS i strategiami jego aktywizacji;

- utrzymywanie poziomu ilości mieszkańców z którymi kontakt utrzymuje rodzina bądź znajomi;

- pozytywne wyniki kontroli DPS przeprowadzonych w ubiegłym roku (w tym: kompleksowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sanepidu, Sądu Okręgowego w Białymstoku – wszystkie bez zaleceń);

- realizacja dwóch zadań inwestycyjnych, mający wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz mienia Powiatu, t.j.: wykonanie ogrodzenia terenu wokół DPS oraz oświetlenia zewnętrznego terenu wokół Domu;

- dofinansowanie zatrudnienia 5 pracowników ze środków Funduszu Pracy, w ramach prac interwencyjnych;

- uczestnictwo w akcji „Tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw”.

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie:

Wykonane wydatki i uzyskane efekty z realizacji finansowanych zadań

 1. Zakup fotela masującego do rehabilitacji mieszkańców – 5904 zł
 2. Zakup prasowalnicy – 26445zł
 3. Sporządzenie dokumentacji do wniosku na termomodernizację budynków DPS – 25000zł

W ramach remontów bieżących siłami własnymi:

 1. Wykonano remont 5 pokoi mieszkalnych.
 2. Odremontowano  korytarz na oddziale dla przewlekle somatycznie chorych, pomieszczenie do zmywania naczyń dla mieszkańców.
 3.  Remont pomieszczenia na środki dezynfekcyjne.
 4. Remont toalety dla personelu.
 5. Remont głównego wejścia do budynku DPS (nowe schody, podmurówka pod balustrady)

Główne problemy związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w 2015 r.

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy:

Ogólnie sytuację Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy oceniam jako dobrą .

Świadczą o tym kontrole jednostek nadrzędnych  resortowe i specjalistyczne  w większości nie stwierdzające nieprawidłowości w działaniu , jak również brak zaleceń pokontrolnych . Przykładem tego jest ostatnia kontrola Sądu Rejonowego w Białymstoku za 2016r. (protokół z dnia 16 marca 2017r.) z podsumowaniem : „Dokonując oceny działalności Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy stwierdzam, iż dokumentacja dotycząca przyjęcia i pobytu osób z zaburzeniami psychicznymi jest prowadzona rzetelnie, w sposób uporządkowany i bardzo staranny. Akta zawierają wszystkie niezbędne, ważne dokumenty dotyczące poszczególnych mieszkańców. Ponadto z rozmów prowadzonych z przypadkowymi mieszkańcami wywnioskowałam, że czują się w placówce dobrze, bezpiecznie, a pracowników darzą zaufaniem. Pani Dorota Nierodzik nawiązywała z nimi kontakt w sposób bardzo życzliwy i umiejętny. Z podobną życzliwością i kompetencją odnosili się do mieszkańców inni pracownicy, np. prowadzący terapie zajęciowe. W mojej ocenie Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy zapewnia pensjonariuszom właściwą opiekę i prawidłowo wywiązuje się z obowiązku opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na brak uchybień w działalności placówki w kontrolowanym zakresie . Dnia 15 marca 2017r. Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku Katarzyna Kozłowska”.

Dom jako instytucja  opiekująca się  286 psychicznie chorymi mieszkańcami jest rozliczany i oceniany w głównej mierze  z jakości tej opieki, z poziomu świadczeń bytowych i zdrowotnych zapewnianych mieszkańcom  , jak również bezpośrednio z poziomu zadowolenia i bezpieczeństwa  jakie może  im zapewnić.

W głównej mierze osiągnięcie tego poziomu jest zasługą i efektem pracy personelu Domu , wynikiem poświęcenia i zaangażowania na rzecz przebywających w nim mieszkańców .

Jest to ogromne  bogactwo Domu , które  powinno być właściwie docenione i wynagrodzone .

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy ma odpowiedni potencjał ekonomiczno-finansowy zabezpieczający i umożliwiający realizację tego zadania .

Wszystkie nasz działania inwestycyjno-modernizacyjne , jak również udział w projektach unijnych dotyczących oszczędności zużycia energii elektrycznej , wykorzystania OZE , zmian technologicznych zmierzają do zwiększenia tego potencjału , zabezpieczenia potrzeb mieszkańców i pracowników .

Problemami , z którymi spotykamy się na co dzień są zachowania alkoholików i narkomanów. Dezorganizują oni życie Domu awanturując się i często wykorzystując pozostałych mieszkańców .

Nowym problemem i zagrożeniem jest stanowisko wyrażone w piśmie Ministra Zdrowia  z 3 listopada 2015r. nakazujące domom wszystkich typów przyjmowania osób żyjących z wirusem HIV lub chorych na AIDS. Jest to szczególnie groźne dla mieszkańców domów psychiatrycznych z uwagi na to, że nie mają oni wystarczającej świadomości rozeznania i oceny realnego zagrożenia , jak również „bezpiecznego” zachowania w kontaktach z mieszkańcami z HIV i AIDS .

W domach typu psychiatrycznego przebywają stosunkowo młodzi mieszkańcy z określonymi potrzebami seksualnymi. Dochodzi do różnego rodzaju praktyk i stosunków seksualnych, w tym homoseksualnych, co też jest głównym źródłem zarażenia i przenoszenia choroby na nieświadomych i bezbronnych pozostałych , powierzonych naszej opiece mieszkańców. Dochodzi do częstych zatargów, w tym również fizycznych, skutkujących kontaktem z zakażoną krwią i innymi płynami ustrojowymi.

Nowe przypadki zarażenia mieszkańców są również szczególnie niebezpieczne dla personelu opiekuńczego i pozostałego, będącego w bezpośrednim kontakcie z tymi mieszkańcami , z uwagi na brak aktualnej wiedzy o tych przypadkach i konieczności zachowania właściwego reżimu sanitarnego .

Zachodzi pilna konieczność przeszkolenia wszystkich pracowników merytorycznych , mających kontakt z mieszkańcami , jak również znacznego podniesienia stawek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności .

O powyższych problemach informowałem Pana Ministra Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 21 lutego 2017r.

W dniu 1 marca 2017r. wpłynęło pismo Sądu Okręgowego  II Wydziału Karnego w Suwałkach z zapytaniem i sugestią umieszczenia w naszym Domu , po uchyleniu internacji , osoby podejrzanej o zabójstwo osoby obcej i poważne zranienie drugiej osoby. Biegli psychiatrzy rozpoznali u tej osoby schizofrenię oraz zespół uzależnienia od alkoholu . Osoba ta od 2011 roku przebywa w SPZOZ w Choroszczy w Oddziale Psychiatrii Sądowej najpierw o Wzmocnionym  Zabezpieczeniu , obecnie o Podstawowym Zabezpieczeniu , a od 2008 roku była internowana w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim . Pomimo to , że biegli wskazują na wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu o znacznej szkodliwości społecznej oraz wskazują potrzebę umieszczenia tej osoby w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym , w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu , Sąd Okręgowy w Suwałkach występuje z zapytaniem  i sugestią umieszczenia tej osoby w naszym Domu , który jest placówką wewnętrznie i zewnętrznie całkowicie otwartą.

Z próbami umieszczenia w naszym Domu osób nie nadających się do zamieszkania w nim z różnych przyczyn spotykamy się coraz częściej i w wielu przypadkach jesteśmy bezradni.

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach:

- problemy z osobami kierowanymi do domów pomocy społecznej w skrajnie trudnych przypadkach, z których gminy sobie nie radzą, tj. alkoholicy, z kryminalną przeszłością, w bardzo ciężkich stanach psychicznych i fizycznych. Zatrudnionych personel nie ma ochoty i możliwości stosowania procedur obowiązujących w zakładach karnych  szpitalnych w wydzielonymi oddziałami o wzmożonym rygorze. Wymaga to ogromne zaangażowaniu, pracy i wiedzy specjalistycznej zatrudnionego personelu, powoduje duże obciążenie psychiczne osób zatrudnionych w DPS  oraz stawia wobec nich coraz większe wymagania,

- bardzo niski poziom płac pracowników kształtujących się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest adekwatny do wykonywanej pracy, a brak możliwości dojazdu do pracy środkami komunikacji publicznej powodują trudności z utrzymaniem pełnego zatrudnienia.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce:

- stały wzrost nowoprzybyłych „problemowych” mieszkańców, w tym n.in. osób z podwójną diagnozą - choroba psychiczna z uzależnieniem od alkoholu oraz środków psychoaktywnych - jak również zwiększający się odsetek osób z przeszłością kryminalną, powoduje duże obciążenie psychiczne osób zatrudnionych w DPS oraz stawia coraz większe wymagania wobec personelu

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie:

 1. Docieplenie stropów pawilonu gastronomicznego - niedocieplone stropy, oraz za mała wydajność  wentylacji wywiewnej są przyczyną powstawania zacieków i narastania pleśni na suficie kuchni,
 1. Docieplenie stropów wszystkich obiektów - niedocieplone stropy są przyczyna niedogrzania w okresie silniejszych mrozów pokoi mieszkalnych szczególnie w pawilonach A B i C.
 1. Docieplenie ścian starego paw. „O”, gastronomicznego, technicznego i pralni, - nie spełniają nowych norm cieplnych.

 

Informacja została sporządzona na podstawie danych przekazanych  przez Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

 

Białystok, kwiecień 2017 r.

 

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2017 r.

 Zadania własne powiatu

Dział
Rozdział

Zadania określone w art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) zrealizowane w 2016 r. i zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Plan wydatków na dzień 01.01.2016 r.

Wykonanie za 2016 r.

Potrzeby na 2017 r. - zgłoszone przez jednostki do projektu budzetu powiatu bialostockiego na 2017r.

Potrzeby na 2017 r. - wysokość środków ujęta w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 - na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej - stan na dzień 31 marca 2017r.

Dział 852 Rozdział 85202

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych przez gminy osób - wydatki ogółem

24 421 385

22 026 848

28 029 906

25 245 583

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

15 779 849

16 264 053

18 151 418

17 389 099

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

5 199 005

5 082 014

5 243 579

4 846 786

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

39 600

60 078

45 500

25 474

 

wydatki majątkowe

3 402 931

620 703

4 589 409

2 984 224

DPS w Choroszczy

 

Wydatki ogółem

11 817 702

10 664 415

14 307 165

12 120 849

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

7 816 236

8 140 909

9 257 100

8 719 100

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 982 866

2 226 829

2 592 779

1 861 731

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 600

41 589

23 000

474

 

wydatki majątkowe

1 997 000

255 088

2 434 286

1 539 544

DPS w Czerewkach

 

Wydatki ogółem

3 318 630

3 617 931

4 273 649

3 552 585

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

2 342 396

2 385 168

2 816 043

2 625 525

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

961 303

1 070 091

954 483

778 380

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000

5 000

5 000

4 000

 

wydatki majątkowe

11 931

157 672

498 123

144 680

DPS w Jałówce

 

Wydatki ogółem

3 136 231

3 287 167

3 573 402

3 301 535

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

2 241 800

2 265 238

2 482 027

2 448 226

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

790 431

858 842

798 875

837 309

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000

12 493

12 500

16 000

 

wydatki majątkowe

94 000

150 594

280 000

0

DPS w Uhowie

 

Wydatki ogółem

5 453 914

4 457 335

5 875 690

5 767 374

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

3 379 417

3 472 738

3 596 248

3 596 248

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

769 497

926 252

897 442

866 126

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000

996

5 000

5 000

 

wydatki majątkowe

1 300 000

57 349

1 377 000

1 300 000

PCPR w Białymstoku

 

Wydatki ogółem (rezerwa środków - dotacja)

694 908

0

0

503 240

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

 

 

 

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

694 908

0

0

503 240

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

 

 

 

wydatki majątkowe

 

 

 

 

Dział 852 Rozdział 85201 - od 1.01.2017r. Dział 855 Rozdział 85510

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Pomoc mająca na celu usamodzielnienie wychowanków placówek, o których mowa w art. 19 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej

15 000

14 700

15 000

15 000

Dział 852 Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

46 710

30 431

54 160

54 160

 

Prowadzenie mieszkań chronionych w Krasnem

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - zadania z zakresu interwencji kryzysowej

44 710

28 431

52 160

52 160

Dział 852 Rozdział 85218

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

1 122 966

1 094 729

1 255 235

1 255 235

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki osobowe

1 020 513

987 632

1 144 213

1 144 213

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

101 253

106 724

109 822

109 822

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 200

373

1 200

1 200

 

wydatki majatkowe

0

0

 

 

OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE POWIATU

25 606 061

23 166 708

29 354 301

26 569 978

Białystok, kwiecień 2017r.