e-mail: pcpr.bialystok@interia.pl

NIP – 542-25-58-508

REGON – 050667768

Numery telefonów:

1. Dyrektor

- Elżbieta Anna Turczewska - pok. Nr 4, tel/fax  85 732 17 72
 
2. Główny księgowy

- Helena Czaplejewicz - pok. Nr 34, tel.  85 732 27 36
 
3. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej 

- Elżbieta Gościło - Starszy inspektor - pok. Nr 2, tel/fax  85 732 24 46 lub 85 732 27 32

4. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej

- Karolina Andruszkiewcz
- pracownik socjalny - pok. Nr 2, tel. 85 732 27 32 lub tel/fax 85 732 24 46

5. Pracownik administracyjno - biurowy

- Agnieszka Prokop – pok. Nr 7, tel/fax 85 732 27 40

6. Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Kierownik Margarita Jaroszuk - pok. Nr 1/1, tel. 85 732 27 35
 
Pokój Nr 1- tel/fax 85 732 27 33
    - Elżbieta Repnik - Specjalista pracy z rodziną
    - Halina Budzicka - Specjalista pracy z rodziną
    - Justyna Rutkowska - Specjalista pracy z rodziną
    - Ewa Malinowska - Inspektor
    - Ewelina Gawenda - Psycholog

Pokój Nr 2 - tel/fax  85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32                                             
    - Małgorzata Stelengowska - Starszy pracownik socjalny   

7. Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

- kierownik Małgorzata Różańska - Turycz - pok. Nr 9, tel.  85 732 27 46

Pokój Nr 8 – tel/fax 85 732 27 42
    - Izabela Caban - pracownik socjalny- p.o. kierownika (w zastępstwie)
    - Ewelina Czaczkowska - inspektor

Pokój Nr 7, tel/fax 85 732 27 40
    - Agnieszka Ołdziejewska – inspektor

Pokój  Nr 2, tel. 85 732 27 32 lub tel/fax  85 732 24 46
    - Sylwia Rydzewska - pomoc administracyjna

 

Siedziba Centrum:
ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest jednostką organizacyjną  Powiatu Białostockiego.

 II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  z późn. zm.) 
 • ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.); 
 • Uchwały Nr V/13/99 Rady Powiatu Białostockiego z 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr VI/23/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/99 Rady Powiatu Białostockiego z 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku;
 • Uchwały Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku z póź. zm. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2723 z późn. zm.)  

III. Organizację i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Organizację i zadania Powiatowego Centrum określa Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku nadany Uchwałą Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyjęty Uchwałą Nr 578/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2017 r. 

IV. Powiatowe Centrum wykonuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 • ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) - Centrum jest wyznaczonym przez Starostę Powiatu Białostockiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2011 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); 
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); 
 • innych ustaw i uchwał Rady Powiatu Białostockiego przewidzianych do realizacji Centrum;
 • Centrum realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

1)       opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)     prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)     przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4)     pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5)     pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6)     prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7)     prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8)     prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9)     udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10)   szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu

11)   doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

12)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

13)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego;

14)   sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

 •  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej, a w szczególności:

1)     pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2)     prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

 

 • Centrum realizuje zadania własne powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie we współpracy z innymi właściwymi jednostkami;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 • Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomocy, a w szczególności:

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 •  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1.1. rehabilitacji społecznej,

1.2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)     współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów o których mowa w pkt 1;

3)     udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów o których mowa w pkt 1 oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób              niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

7) dofinansowanie:

7.1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

7.2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

7.3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

7.4   likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

7.5. rehabilitacji dzieci i młodzieży;

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz kontrola ich funkcjonowania;

9) obsługa Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 •  Centrum realizuje zadania własne powiatu z zakresu pieczy zastępczej, a w szczególności:

1)   opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3)   organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)   tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

7.1. grup wsparcia,

7.2. specjalistycznego poradnictwa;

8)   powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9)   zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

10) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji i pełniących funkcję: rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;

11) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

12) finansowanie:

12.1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

12.2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

12.3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

   13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 •  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pieczy zastępczej, a w szczególności:

         1)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)   finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

 •  Do zadań Centrum wyznaczonego jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7)   organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9)   prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majatkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

 V. Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek działających na zlecenie Powiatu Białostockiego zgodnie z  trybem i zasadami określonymi Zarządzeniem  Starosty Białostockiego. 

Dokumentacja dotycząca kontroli dostępna jest w siedzibie Centrum.