Do zadań Centrum z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) należy w szczególności:

1) zadania własne:

  1. a) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  2. b) opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie we współpracy z innymi właściwymi jednostkami;
  3. c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
  4. d) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

2) zadania z zakresu administracji rządowej:

  1. a) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  2. b) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Centrum współpracuje przy organizacji pomocy psychologicznej bliskim ofiar i ofiarom zdarzeń losowych zgodnie z „Procedurą pomocy w psychologicznej w zdarzeniach jednostkowych na terenie Powiatu Białostockiego” i ponosi wydatki tym zakresie.