UCHWAŁA Nr LIV/381/2018 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

 

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

wniosek osoby dorosłe

wniosek dzieci

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON

wniosek - osoby dorosłe / dzieci

zaświadczenie do lekarza

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

wniosek osoby dorosłe / dzieci

zaświadczenie do lekarza

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

wniosek osoby dorosłe / dzieci

zaświadczenie do lekarza

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

wniosek - osoby dorosłe / dzieci

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

kwestionariusz osobowy - osoby dorosłe

kwestionariusz osobowy - dzieci

oświadczenie dzieci

Oświadczenie - opiekun prawny / pełnomocnik

oświadczenie - osoby dorosłe

oświadczenie - osoby w wieku 16-24 lata

oświadczenie dotyczące opiekuna - dzieci

oświadczenie dotyczące opiekuna - osoby dorosłe

Oświadczenie opiekun - opiekun prawny / pełnomocnik

informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie usługi tłumacz języka migowego lub tłumacza przewodnika

wniosek osoby dorosłe / dzieci

zaświadczenie do lekarza

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystykiosób niepełnosprawnych

 

 Klauzula Informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska 15/1, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 732 17 72

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt „a” i „c” RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała:

Elżbieta Anna Turczewska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku