W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku mogą uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie mieszkańcy Powiatu Białostockiego, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej oraz osoby doświadczające przemocy domowej.

PRZEMOC W RODZINIE jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż jest intencjonalna (zamierzone działanie mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary), narusza prawa i dobra osobiste osoby doświadczającej przemocy, powoduje cierpienie i ból oraz poczucie bezsilności.

Przemoc występuje w sytuacji nierównowagi sił, często w stosunku do osób słabszych fizycznie, psychicznie, o niższym poczuciu własnej wartości i zależnych od osoby stosującej przemoc.

    
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy :

  1. Przemoc fizyczna,:  popychanie, kopanie, szczypanie, bicie.
  2. Przemoc psychiczna,: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, ograniczenia snu i pożywienia, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, odmowa uczuć, szacunku czy własnego zdania, wymuszanie posłuszeństwa, upokarzanie, zawstydzanie.
  3. Przemoc seksualna, : gwałt, wymuszanie stosunku, innych czynności seksualnych lub nieakceptowanych form pożycia seksualnego, również w stosunku do osób poniżej 15 roku życia, obnażanie się przy kimś bez jego zgody,
  4. Przemoc ekonomiczna, : okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej lub świadome nie łożenie na utrzymanie rodziny, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka/partnera,
  5. Zaniedbanie – zaniedbanie emocjonalno-intelektualne, np. brak fizycznego lub słownego wyrażania uczuć, brak wsparcia emocjonalnego lub zaniedbanie fizyczne, np. brak ochrony, nieadekwatna higiena i brak opieki medycznej, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, nieudzielenie pomocy.

Działający w ramach PCPR Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w  zakresie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego.

Bezpłatnej pomocy udziela się:
- osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, 
- osobie stosującej przemoc w rodzinie.

I. Pomoc dla osoby, która doznała przemocy obejmuje, m.in.:
- poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne,
- interwencję kryzysową i wsparcie,
- w przypadku osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia schronienia, Powiat Białostocki ma do dyspozycji Mieszkania Chronione w Krasnem. (zapewnienie bezpiecznego schronienia do 3 m-cy).

Poradnictwo jest świadczone przez pracowników tut. Centrum (specjalistów pracy z rodziną, pracownika socjalnego w następujących dniach i godzinach:

  • Psycholog:

        - wtorek  od 10.00 - 12.00
        - środa    od 17.00 - 19.00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty pod nr tel.  85  732 27 33 lub  85 732 24 46 lub  85 732 27 32

  • prawnik - poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz innych sytuacjach kryzysowych

        - środa w godzinach 16:00 - 18:00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty pod nr tel.  85  732 27 33 lub  85 732 24 46 lub  85 732 27 32

  • specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny- pracownicy PCPR w godzinach pracy Centrum :

        - w poniedziałki     od 7.30 do 15.30

        - wtorek - czwartek       od 07.30 do 18.00

        - piątek   od  7.30 do 15.30

pod numerami telefonów:

Małgorzata Stelengowska  tel. 85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32.

Halina Budzicka  tel. 85  732 27 33.

W przypadku sytuacji wymagającej umieszczenia w mieszkaniu chronionym osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej należy kontaktować się z PCPR tel. 85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32, a po godzinach pracy Centrum  z Domem Dziecka w Krasnem, 16-060 Zabłudów tel. 85 717 71 34.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie mają możliwość uczestniczenia w:
- oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
- programie psychologiczno-terapeutycznym.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Zgodnie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1390) realizuje PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE. Osoby chcące uzyskać informacje, zainteresowane udziałem, bądź osoby na które nałożony został obowiązek uczestnictwa proszone są o kontakt z P. Małgorzatą Stelengowską w siedzibie Centrum w pok. nr 2   (tel.  85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32).

 

Jeśli:

– masz trudności z radzeniem sobie z złością i agresją, chcesz dobrowolnie uczestniczyć  w programie w celu zmiany swoich zachowań i poprawy relacji z najbliższymi;
– stosujesz  przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych;
– posiadasz nałożoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku probację w postaci obowiązkowego uczestnictwa w programie. 

Te spotkania są dla Ciebie !

Bliższych informacji udziela pracownik PCPR w Białymstoku, P. Małgorzata Stelengowska, tel. 85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32) – w godz. 9.00 – 16.00.

Baza danych teleadresowych podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

 

L.p.

Nazwa

Dane teleadresowe

Zakres oddziaływań

Adres

Telefon

e-mail/ www

1

Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku

15-369 Białystok, ul. Bema 4

tel. sekretariat (85) 670 34 00

kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieskie Karty

2

Posterunek Policji w Łapach

 

ul. Główna 5, 18 -100 Łapy

Tel. dyżurny

(85) 715 82 00

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieska Karta na terenie  gmin:

gmin Łapy, Suraż, Poświętne, Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna, Choroszcz, Tykocin, Zawady, Dobrzyniewo.

3.

Posterunek Policji w Choroszczy

 

ul. Lipowa 2 16-070 Choroszcz

Telefon Dyżurny w godzinach pracy Posterunku Policji w Choroszczy) (85) 670 41 53

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieska Karta na terenie  miasta i gminy Choroszcz

4.

Komisariat  Policji w Wasilkowie

ul. Dworna 4 16-010 Wasilków

Telefon Dyżurny

(85) 710 40 34

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieska Karta na terenie  miasta i gminy Wasilków

5.

 

Komisariat  Policji w Zabłudowie

ul. Białostocka 68 , 16-060 Zabłudów

Telefon Dyżurny

(85) 718 80 97

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieska Karta na terenie  miasta i gminy Zabłudów

6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Białymstoku

15-029 Białystok, ul. Słonimska 15/1

85 732 17 72


 pcrb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

e-mail:  pcpr.bialystok@interia.pl

 


programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy,

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w ramach PCPR, poradnictwo specjalistyczne dla ofiar  i sprawców
przemocy

7.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz -

Choroszcz Dominikańska 2 16-070 Choroszcz

85 713 22 23

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w
rodzinie ,

– podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.

8.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Czarna Białostocka

Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka

tel./ fax 85/ 714 61 26 - przewodniczący 85/ 71 46 119 - z-ca przewodniczącego

www.m-gops.pl

jw.

9.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Dobrzyniewo

Białostocka 23 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel./ fax 85/ 663 32 56

gops@dobrzyniewo.pl www.dobrzyniewoduze.naszops.pl/bip

j.w.

10.

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny w Gródku

Fabryczna 8 lok. 2 16-040 Gródek

tel./ fax 85/ 718 01 27

gops@grodek.pl www.gopsgrodek.naszops.pl

j.w.

11.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny

Alberta 2, Księżyno 16-001 Kleosin

85/ 663 11 17

j.w.

12.

Zespół Interdyscyplinarny Łapach

Główna 50 18-100 Łapy

85/ 715 25 50

j.w.

13.

Zespół Interdyscyplinarny

Białostocka 11 16-050 Michałowo

85/ 713 17 72

gopsmich@michalowo.eu

http://mgops.michalowo.eu

j.w.

 

14.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

18-112 Poświętne

85/ 650 13 14

 

j.w

 

15.

Zespół Interdyscyplinarny Supraślu

Józefa Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl

507 457 428

j.w.

 

16.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Suraż

11 Listopada 16 18-105 Suraż

tel. 85/ 650 31 94, fax 85/ 650 31 84

j.w.

 

17.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Turośń Kościelna

Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna

85/ 715 80 18

gops@turosn.pl

j.w.

 

18.

Zespół Interdyscyplinarny

Stary Rynek 4 16-080 Tykocin

tel./ fax 85/ 718 75 08

mgops@mgops-tykocin.pl

j.w.

 

19.

Lokalny  Zespół Interdyscyplinarny

Supraślska 21 16-010 Wasilków

tel. 85/ 718 52 57, fax 85/ 718 51 57

mops_wasilkow@wp.pl mops.um.wasilkow.wrotapodlasia.pl

j.w.

 

20.

Zespół Interdyscyplinarny  Gminy Zabłudów

Rynek 8 16-060 Zabłudów

85/ 718 81 00

j.w.

 

21.

Zespół Interdyscyplinarny

Plac Wolności 12 16-075 Zawady

85/ 714 01 16 w. 43, fax 85/ 714 01 16 w. 49

gops@gminazawady.pl

j.w.

22.

Sąd Rejonowy Białymstoku – III Wydział Karny

 

 

 

 

 

– Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

 Mickiewicza 103
15-950 Białystok

Kontakt telefoniczny:

85 665 62 22 103

85 66 56 510

boi@bialystok.sr.gov.pl

– zadania z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i
ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością
miejscową i rzeczową

 

- do wykonywania
Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

I do wykonywania
Orzeczeń w Sprawach Karnych

23.

Prokuratura Rejonowa

w Białymstoku

Mickiewicza 103
15-950 Białystok

 

85 6656760

 

sekretariat.bialystok@bialystok.po.gov.pl

– zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu
prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i
nadzorowanie postępowań przygotowawczych

24.

Punkty konsultacyjne ds. przeciwdziałania uzależnieniom  i
przemocy w rodzinie

- Gmina Juchnowiec Kościelny

- Gmina Tykocin

- Gmina Łapy

 

 

Punkty mieszczą się w siedzibach ośrodków pomocy społecznej

– poradnictwo, terapia indywidualna, rodzinna, mediacje
rodzinne, indywidualna i grupowa pomoc dla dzieci,
młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych
osób

 


 Pomocne strony organizacji działających na rzecz ofiar i sprawców przemocy:

Niebieska Linia Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie  -  www.niebieskalinia.pl

Rzecznik Prawa Dziecka           -http://brpd.gov.pl

Centrum Praw Kobiet    www.cpk.org.pl

Centrum Praw Ojca  i Dziecka www.prawaojca.org.pl

Pierwszy Polski portal pomocy społecznej www.ops.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Portal organizacji pozarządowych   www.ngo.pl

Pisma można kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pomoca :

Elektroniczna Skrzynka Podawcza