Dane teleadresowe
ul. Słonimska 15/1,
15-028 Białystok
Podlaskie
Białystok
1. Dyrektor - Elżbieta Anna Turczewska - pok. Nr 4, tel/fax  85 732 17 72
 
2. Główny księgowy - Helena Czaplejewicz - pok. Nr 34, tel.  85 732 27 36
 
3. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej 
- Elżbieta Gościło - Starszy inspektor - pok. Nr 2, tel/fax  85 732 24 46 lub 85 732 27 32

4. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej 
- Karolina Andruszkiewcz
- pracownik socjalny - pok. Nr 2, tel. 85 732 27 32 lub tel/fax 85 732 24 46

5. Pracownik administracyjno - biurowy
- Agnieszka Prokop – pok. Nr 7, tel/fax 85 732 27 40

6. Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Kierownik Margarita Jaroszuk - pok. Nr 1/1, tel. 85 732 27 35
 
Pokój Nr 1- tel/fax 85 732 27 33
    - Elżbieta Repnik - Specjalista pracy z rodziną
    - Halina Budzicka - Specjalista pracy z rodziną
    - Justyna Rutkowska - Specjalista pracy z rodziną
    - Ewa Malinowska - Inspektor
    - Ewelina Gawenda - Psycholog

Pokój Nr 2 - tel/fax  85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32                                             
    - Małgorzata Stelengowska - Starszy pracownik socjalny   


7. Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- kierownik Małgorzata Różańska - Turycz - pok. Nr 9, tel.  85 732 27 46

Pokój Nr 8 – tel/fax 85 732 27 42
    - Izabela Caban - pracownik socjalny- p.o. kierownika (w zastępstwie)
    - Ewelina Czaczkowska - inspektor

Pokój Nr 7, tel/fax 85 732 27 40
    - Agnieszka Ołdziejewska – inspektor

Pokój  Nr 2, tel. 85 732 27 32 lub tel/fax  85 732 24 46
    - Sylwia Rydzewska - pomoc administracyjna

8. Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski
kontakt: tel.: 85 740 39 97
e-mail: pcpr@iod.podlasie.pl

 
pcpr.bialystok@interia.pl
5422558508
050667768
Godziny otwarcia:
- piątek
7.30 - 15:30

Klauzula Informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska 15/1, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 732 17 72

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt „a” i „c” RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała:

Elżbieta Anna Turczewska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku