Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2018 roku (sobota)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
będzie czynne w godzinach od 7.30 do 15.30.

Natomiast dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia)
będzie dniem wolnym od pracy.
W dniu tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku będzie nieczynne.

 

e-mail: pcpr.bialystok@interia.pl

NIP – 542-25-58-508

REGON – 050667768

Numery telefonów:

1. Dyrektor

- Elżbieta Anna Turczewska - pok. Nr 4, tel/fax  85 732 17 72
 
2. Główny księgowy

- pok. Nr 34, tel.  85 732 27 36
 
3. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej 

- pok. Nr 2, tel/fax  85 732 24 46 lub 85 732 27 32

4. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej

 - pok. Nr 2, tel. 85 732 27 32 lub tel/fax 85 732 24 46

5. Pracownik administracyjno - biurowy

 pok. Nr 7, tel/fax 85 732 27 40

6. Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Kierownik Margarita Jaroszuk - pok. Nr 1/1, tel. 85 732 27 35
 
Pokój Nr 1- tel/fax 85 732 27 33
 
Pokój Nr 2 - tel/fax  85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32                                            

7. Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Pokój Nr 8 – tel/fax 85 732 27 42
    - Izabela Caban - pracownik socjalny- p.o. kierownika (w zastępstwie)

Pokój Nr 7, tel/fax 85 732 27 40

Pokój  Nr 2, tel. 85 732 27 32 lub tel/fax  85 732 24 46

8. Inspektor Ochrony Danych

- Marek Falkowski,

Kontakt: pcpr@iod.podlasie.pl

9. Samodzielne stanowisko ds. nadzoru

Pokój Nr 9, tel.  85 732 27 46

 

Siedziba Centrum:
ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest jednostką organizacyjną  Powiatu Białostockiego.

 II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  z późn. zm.) 
 • ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.); 
 • Uchwały Nr V/13/99 Rady Powiatu Białostockiego z 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr VI/23/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/99 Rady Powiatu Białostockiego z 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku;
 • Uchwały Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku z póź. zm. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2723 z późn. zm.)  

III. Organizację i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Organizację i zadania Powiatowego Centrum określa Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku nadany Uchwałą Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyjęty Uchwałą Nr 578/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2017 r. 

IV. Powiatowe Centrum wykonuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 • ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) - Centrum jest wyznaczonym przez Starostę Powiatu Białostockiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2011 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); 
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); 
 • innych ustaw i uchwał Rady Powiatu Białostockiego przewidzianych do realizacji Centrum;
 • Centrum realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

1)       opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)     prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)     przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4)     pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5)     pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6)     prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7)     prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8)     prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9)     udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10)   szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu

11)   doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

12)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

13)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego;

14)   sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

 •  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej, a w szczególności:

1)     pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2)     prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

 

 • Centrum realizuje zadania własne powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie we współpracy z innymi właściwymi jednostkami;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 • Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomocy, a w szczególności:

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 •  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1.1. rehabilitacji społecznej,

1.2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)     współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów o których mowa w pkt 1;

3)     udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów o których mowa w pkt 1 oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

7) dofinansowanie:

7.1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

7.2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

7.3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

7.4   likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

7.5. rehabilitacji dzieci i młodzieży;

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz kontrola ich funkcjonowania;

9) obsługa Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 •  Centrum realizuje zadania własne powiatu z zakresu pieczy zastępczej, a w szczególności:

1)   opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3)   organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)   tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

7.1. grup wsparcia,

7.2. specjalistycznego poradnictwa;

8)   powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9)   zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

10) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji i pełniących funkcję: rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;

11) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

12) finansowanie:

12.1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

12.2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

12.3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

   13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 •  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pieczy zastępczej, a w szczególności:

         1)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)   finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

 •  Do zadań Centrum wyznaczonego jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7)   organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9)   prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majatkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

 V. Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek działających na zlecenie Powiatu Białostockiego zgodnie z  trybem i zasadami określonymi Zarządzeniem  Starosty Białostockiego. 

Dokumentacja dotycząca kontroli dostępna jest w siedzibie Centrum.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska 15/1, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 732 17 72

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt „a” i „c” RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisała:

Elżbieta Anna Turczewska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku