Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - realizator: Powiatowy Urząd Pracy
w
Białymstoku - środki zgodnie z algorytmem,

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - środki zgodnie z algorytmem,

- Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

- „Program wyrównywania różnic między regionami III” - realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

                   Zadania powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych określono w art. 35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
 z późn. zm.). Zadania, w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie; w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - przez powiatowe urzędy pracy. Samorządowi powiatowemu na realizację powyższych zadań przekazywane są przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki wg algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r.
  w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538).

                   Powiat Białostocki w 2016 r. otrzymał środki PFRON w wysokości 2 518 748 zł (w tym 1 311 672 zł – środki przeznaczone na działalność WTZ), które zostały przeznaczone na poszczególne zadania zgodnie z Uchwałą Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXV/179/2016 z dnia 25 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XXXV/245/2016 r. z dnia 15 grudnia 2016 r.

                   Środki PFRON na zadania powiatu wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r. zostały wydatkowane w następujący sposób:

L.p.

Wyszczególnienie zadań

Środki finansowe PFRON określone na zadanie uchwałą Rady Powiatu Białostockiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2016 r. w zł

Środki wydatkowane

w 2016 r. w zł

I

 

Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, w tym:

476 350

476 350

1

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a Ustawy)

254 400

254 400

2

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  (art. 26e Ustawy)

219 390

219 390

3

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 Ustawy)

2 560

2 560

II

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

2 042 398

2 041 494

1

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 Ustawy)

1 311 672

1 311 672

2

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 pkt 7a Ustawy) - ogółem

193 361

192 458

3

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7b Ustawy)

45 051

45 050

4

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust.1 pkt 7c Ustawy)

469 478

469 478

5

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7d Ustawy)

22 836

22 836

6

Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35 a ust. 1 pkt 7f Ustawy)

0

0

 

RAZEM

2 518 748

2 517 844

 

            Szczegółowe informacje z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w części dotyczącej zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zostało sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, natomiast w części dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

W 2016 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano ze środków PFRON przekazanych wg algorytmu kwotę –  2 041 494 zł, ponadto wydatkowano kwotę 334 822 zł w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Wydatki poniesione na realizację poszczególnych zadań na rehabilitację społeczną  przedstawiają się następująco:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej

            Warsztat terapii zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy zawodowej, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja w/w celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej.

W Powiecie Białostockim funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Ogrodniczkach prowadzony przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku - , w Czarnej Białostockiej prowadzony przez  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Czarnej Białostockiej oraz w Nowej Woli  prowadzony przez Fundację Nowa Wola.

W rehabilitacji w WTZ biorą udział 82 osoby.

W 2016 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonowały na podstawie Umów zawartych w dniu 17 listopada 2014 r. pomiędzy Powiatem Białostockim a jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, Czarnej Białostockiej i Nowej Woli o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów ich działalności. Umowy zostały podpisane na okres trzech lat – od 2015 do 2017 roku. W 2016 r. podpisano z trzema podmiotami prowadzącymi WTZ 10 aneksów do powyższych umów. Dotyczyły one w szczególności zmian w planach finansowym oraz zmian w zakresie osób rehabilitowanych w wtz.

Koszty działalności warsztatów są współfinansowane ze środków PFRON w maksymalnie 90 %  oraz ze środków Powiatu lub innych źródeł w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu  jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej od 2016 r. uległa zwiększeniu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2265) i wynosiła w 2016 r. 15 996 zł, ze środków powiatu lub innych źródeł – 1 777,34 zł. Wysokość dofinansowania z poszczególnych źródeł na każdy z funkcjonujących WTZ oraz ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

 

 

Wyszczególnienie

Kwota środków PFRON

Kwota środków z budżetu Powiatu Białostockiego

 

 

W tym:

z innych źródeł

Wykorzystanie środków PFRON na koniec 2015 r.

Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Powiatu Białostockiego na koniec 2015 r.

W tym:

z innych źródeł

 1

Dofinansowanie na funkcjonowanie WTZ w Ogrodniczkach

351 912

39 101,48

 

31 990,76

351 912

39 101,48

 

31 990,76

2

Dofinansowanie na funkcjonowanie WTZ w Czarnej Białostockiej

479 880

53 320,20

 

 

25 766,00

479 880

53 320,20

 

 

25 766,00

3

Dofinansowanie na funkcjonowanie WTZ w Nowej Woli

 

479 880

53 320,20

 

33 765,72

 

479 880

53 320,20

 

34 064,27

 

W 2016 r. działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON tj. w 10% kosztów ogółem – 39 101,48 zł była dofinansowana w następujący sposób: Miasto Białystok dofinansowało rehabilitację 14 osób w kwocie 24 882,76 zł –zgodnie z Porozumieniem Nr 1/WTZ/2016 z dnia  20 kwietnia 2016 r., ponadto gminy udzieliły Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej w wysokości do 5 % kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców: Gmina Supraśl  w wysokości 6 219,5 zł tj. do 5 % kosztów rehabilitacji 7 mieszkańców gminy (888,50 x 7 osób), Gmina Juchnowiec Kościelny – 888, 50 zł – 1 osoba w WTZ w Ogrodniczkach . Pozostałą kwotę 7 110,72 zł dofinansował Powiat Białostocki.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON tj. w 10% kosztów ogółem – 53 320,20 zł była dotowana w następujący sposób: Powiat Białostocki dofinansował koszty działalności WTZ w wysokości 27 554,20 zł, pozostałą część – 25 766 zł otrzymano na podstawie Umowy zawartej z Gminą Czarna Białostocka ( 29 mieszkańców w WTZ).

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON tj. w 10% kosztów ogółem –  53 320,20 zł była dotowana w następujący sposób: Powiat Hajnowski – 10% z tytułu dofinansowania uczestnictwa 8 mieszkańców tego powiatu na podstawie Porozumienia Nr 2/WTZ/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w kwocie 14 218,72 zł, mieszkańcy Powiatu dofinansowani byli z budżetów gmin, w których zamieszkują w wysokości do 5 % kosztów rehabilitacji na podstawie umów w  sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu: Gmina Michałowo –7996,50 zł, Gmina Gródek 4 741,05 zł , Gmina Zabłudów – 7 108 zł. Powiat Białostocki dofinansował działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 19 554,48 zł.

Do obowiązków Centrum, oprócz finansowania bieżących kosztów działalności warsztatów, należy sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wydatków oraz analiza kwartalnych i rocznych sprawozdań wykorzystania środków.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  (Dz. U. Nr 63, poz. 587) jednostka prowadząca warsztat terapii zajęciowej składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu do dnia 1 marca następnego roku. Sprawozdanie to stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.

Zarząd Powiatu Białostockiego podjął w 2016 r. uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej za 2016 r.

            Na podstawie rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej 
i wykorzystania środków finansowych za 2016 r. oraz w oparciu o wyniki bieżącej analizy prawidłowości wydatkowania  środków finansowych przekazanych na działalność WTZ w 2016 r. Zarząd Powiatu Białostockiego ocenił pozytywnie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej za 2016 r. W załączeniu informacje dotyczące warsztatów terapii zajęciowej przekazane przez jednostki prowadzące na podstawie rocznego sprawozdania za 2016 r.  

            W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło kontrole merytoryczne w trzech w/wymienionych Warsztatach Terapii Zajęciowej. Informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych zawarte są w załączniku do sprawozdania.

 

 1. Mieszkańcy Powiatu Białostockiego uczestniczą ponadto w WTZ znajdujących się na terenie Miasta Białystok i Powiatu Wysokomazowieckiego. W związku z powyższym, Powiat Białostocki zobowiązany był do pokrywania kosztów ich rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Środki przekazywane były w 2016 r. na podstawie:

 1. Porozumienia Nr 1/2016 z dnia 11.02.2016 r. (z późn. aneksem) pomiędzy Miastem Białystok a Powiatem Białostockim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu Powiatu Białostockiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W 2016 r. wykorzystano z budżetu Powiatu Białostockiego kwotę 14 460,21 zł na  rehabilitację 10 osób, z tym, że w 2016 r. otrzymano z gminy Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo pomoc finansową w wysokości do 5 % kosztów rehabilitacji ich mieszkańców tj. kwotę – 5.222,65 zł.
 2. Porozumienia Nr WTZ 1/2016 z dnia 31.05.2016 r. pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Powiatem Białostockim w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w WTZ w Rzącach z siedzibą w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Białostockiego. W 2016 r. przekazano z budżetu Powiatu Białostockiego kwotę 14 174,52 zł, z tym, że w 2016 r. otrzymano z gminy Turośń Kościelna pomoc finansową w wysokości 1 777 zł.

 

 • Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

W roku 2016 w związku z ograniczonymi środkami PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dużym zainteresowaniem wyjazdami na turnusy zostały ustalone „Zasady dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białostockiego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2016r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tego zadania” stanowiących załącznik nr 1 do „Zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Białostockiego ze środków PFRON w 2016r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tych zadań” określonych Zarządzeniem nr 19/2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2016r.

            Zgodnie z powyższymi „Zasadami” wysokość dofinansowania uczestnictwa  osób dorosłych w turnusach rehabilitacyjnych obniżono o 20 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz.1694 z późn. zm.). Wnioski rozpatrywane były wg kolejności ich złożenia, z tym że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania miały:

 • osoby, które nie uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w latach  2014–2015,
  • dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne nieprzebywające w instytucjach zapewniających całodobową opiekę, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat lub w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących obniżono dofinansowanie o 20% kwoty określonych w § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia, ale możliwe było przyznanie dofinansowania bez względu na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim.

            O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2016 roku ubiegało się 525 osób (w tym: 353 uczestników, 172 opiekunów).

            Na dofinansowanie do turnusów w 2016 roku przekazano kwotę 192 458 zł, w tym dla:

-      dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami  123 851 zł

-      dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami   68 607 zł.

            W roku ubiegłym z uwagi na ograniczone środki PFRON nie przewidziano możliwości przyznania podwyższonego dofinansowania osobom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, liczby osób, którym przyznano dofinansowanie oraz które skorzystały z tego dofinansowania przedstawiają się następująco:

 

Osoby dorosłe wraz z opiekunami

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie

Liczba osób, którym przyznano dofinansowanie

Liczba osób, którym wypłacono dofinansowanie

Kwota wypłaconego dofinansowania w zł

422

157

151

123 851

Dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia wraz z opiekunami

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie

Liczba osób, którym przyznano dofinansowanie

Liczba osób, którym wypłacono dofinansowanie

Kwota wypłaconego dofinansowania

103

84

84

68 607

Ogółem

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie

Liczba osób którym przyznano dofinansowanie

Liczba osób którym wypłacono dofinansowanie

Kwota wypłaconego dofinansowania

525

241

235

192 458

 

Wśród osób niepełnosprawnych największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy w okresie wiosenno – letnim.  Część osób niepełnosprawnych wybierała turnusy rehabilitacyjne organizowane poza sezonem wakacyjnym z uwagi na niższe ceny proponowane przez organizatorów. Uczestnicy chętniej wyjeżdżali do miejscowości nadmorskich, m.in.: Kołobrzeg, Łeba, Ustka, Jarosławiec, Jastrzębia Góra niż do miejscowości położonych w górach m.in.: Zakopane, Bukowina Tatrzańska. Tylko niewielka część osób niepełnosprawnych wyjechała do miejscowości uzdrowiskowych tj.: Ciechocinek lub Nałęczów z uwagi na wysoki koszt pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Osoby starsze zamieszkałe na terenie Powiatu Białostockiego z uwagi na uciążliwość podróży wybierały miejscowości położone stosunkowo niedaleko miejsca zamieszkania tj. Gołdap, Białowieża, Łomża, Sochonie.

 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dofinansowanie zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Warunkiem dla wnioskodawców jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej dwa lata.

W 2016 r. wnioski  złożyły 4 podmioty na realizację 15 zadań ze środków PFRON. Posiadane środki nie pozwoliły na dofinansowanie zadań w maksymalnej wnioskowanej wysokości tj. kwoty 85 946 zł (60% kosztów zadania). Organizacjom przyznano kwotę środków do 40% ogólnego kosztu wszystkich zakwalifikowanych merytorycznie zadań, jednak nie więcej niż 15 000 zł na wszystkie zadania. W przypadku zmniejszenia kosztów realizowanego zadania lub ilości realizowanych zadań przez podmioty, dofinansowanie każdego z zadań można było zwiększyć do 60 % w ramach wszystkich środków zaplanowanych na finansowanie podmiotu. 

W 2016 r. zawarto 12 umów na kwotę 45 108 zł. Wykorzystano przyznane środki w wysokości 45 050 zł.  W organizowanych imprezach wzięło udział 390 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Białostockiego, w tym 36 dzieci i młodzieży.

Zrealizowane zadania w większości dotyczą turystyki osób niepełnosprawnych.

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Sprzęt rehabilitacyjny

W roku 2016 określono „Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białostockiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tego zadania” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z wyżej cytowanymi „Zasadami” dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosiło do 80% wartości sprzętu wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik do wspomnianych „Zasad”, przy określeniu maksymalnej wartości tego sprzętu. Dodatkowo łączna wartość dofinansowania przyznanego osobie niepełnosprawnej w 2016 r. nie mogła przekroczyć kwoty 1.800 zł. W ramach ww. zadania możliwe było:

 • dofinansowanie do zakupu sprzętu dostosowanego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych w celu osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie największego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, z wyłączeniem sprzętu, który może być wykorzystywany jako środek lokomocji,
 • dofinansowanie do zakupu programów komputerowych lub innych programów wraz z niezbędnym sprzętem elektronicznym (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach) niezbędnych w rehabilitacji i terapii funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych wspomagających rozwój - wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych.

W 2016 roku złożono 69  wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, podpisano 49 umów z 48 osobami na kwotę 73 762 zł. Dofinansowanie zostało wypłacone w łącznej wysokości 72 466 zł, z tego 45 dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymało kwotę 66 306 zł oraz 4 dzieci kwotę 6 160,00 zł.

Środki przeznaczone były w większości na dofinansowanie zaopatrzenia w łóżka rehabilitacyjne oraz rowery rehabilitacyjne. Ponadto dofinansowano m.in.: atlas do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, bieżnie, piłki rehabilitacyjne, materac do ćwiczeń oraz komputer z oprogramowaniem logopedycznym.

     

Rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego

Wypłacone dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2016 r.

Liczba osób

Kwota w zł

%

Łóżka rehabilitacyjne

21

    34 464

47,6%

Rowery rehabilitacyjne

15

     17 704

24,4%

Pozostałe

12

     20 298

28%

 

RAZEM

 

48

 

 

     72 466

 

 

100%

 

Środki wydatkowane w 2016 r. na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego były najwyższe w ciągu ostatnich trzech lat.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W roku 2016 zostały określone „Zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białostockiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tego zadania” stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z wyżej cytowanymi „Zasadami” w roku 2016 ustalono do wysokości 70% limitu ceny określonego w odrębnych przepisach tj. w rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych  z tym, że nie więcej niż wydatek poniesiony przez osobę niepełnosprawną (Dz. U. 2013 poz. 1565).

Przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym w wieku do 18 lat było możliwe w maksymalnej wysokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Osoby niepełnosprawne wnioski o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składają kilka razy w roku, szczególnie dotyczy to zaopatrzenia comiesięcznego tj. dofinansowania pieluchomajtek, cewników. Ogółem 536 osoby niepełnosprawne złożyły 1021 wniosków, tj. każda osoba złożyła w ciągu roku średnio 1,90 wniosku. Wypłacono dofinansowanie 435 osobom na 754 rozpatrzonych pozytywnie wniosków, w tym dla 37 dzieci. Dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób wyniosło 306 785 zł,  dla dzieci 90 227 zł.

Przyznane dofinansowanie przeznaczono na zakup poniżej wymienionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

 

Rodzaj przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego

Wypłacone dofinansowanie do zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2016 roku

Liczba osób korzystających z dofinansowania do poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Kwota w zł

%

Aparaty słuchowe

161

   164 407

41,4%

Pieluchomajtki

170

     66 010

16,6%

Buty ortopedyczne

41

       5 566

1,4%

Inne ( kule, ortezy, gorsety, szkła okularowe

32

     75 930

19,1%

Cewniki

41

       6 657

1,7%

Protezy

42

     52 468

13,2%

Materace p/odleżynowe

Poduszki p/odleżynowe

13

       3 200

0,8%

Wózki inwalidzkie

23

     20 287

5,2%

Balkoniki

13

       2 487

0,6%

RAZEM:

 

   397 012

100,00%

 

Przy realizacji tego zadania najwięcej środków wydatkowano na dofinansowanie aparatów słuchowych, tj. 164 407 zł, co podobnie jak w latach ubiegłych stanowiło znaczącą część środków na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 • Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się)

W roku 2016 zostały określone „Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych (wyłącznie na zakup sprzętu i urządzeń) osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Białostockiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tego zadania” stanowiącymi załącznik nr 5 do „Zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Białostockiego ze środków PFRON w 2016r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tych zadań” określonych Zarządzeniem nr 19/2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2016r.

Zgodnie z powyższymi „Zasadami” o likwidację barier funkcjonalnych w roku ubiegłym mogły ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli likwidacja ta umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. W pierwszej kolejności załatwiane były wnioski dotyczące dzieci i osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, które w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku nie otrzymały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.

Bariery architektoniczne

Zgodnie z wyżej cytowanymi Zasadami w ramach likwidacji barier architektonicznych w 2016 r. możliwe było dofinansowanie wyłącznie zakupu sprzętu i urządzeń, niewymagających dodatkowych robót instalacyjnych lub remontowo-budowlanych. Wysokość dofinansowania mogła wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, z tym że maksymalna wartość przedsięwzięcia przyjęta do dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 5 000 zł. Dodatkowo powyższe „Zasady” definiowały bariery architektoniczne jako utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkownika uniemożliwiają lub utrudniaj swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

W roku 2016 wyłącznie 2 ze złożonych wniosków na dofinansowanie likwidacji barier  architektonicznych spełniały wymogi określone w przyjętych Zasadach. Jednak z powodu braku środków finansowych tylko 1 wniosek został zakwalifikowany do realizacji w 2016 roku. Większość tj. 89,29 % z nich dotyczyła przystosowania łazienki, ponadto wnioskowano o dofinansowanie dodatkowo innych prac wymagających robót instalacyjnych lub remontowo-budowlanych tj. likwidacji progów, wymiany drzwi, doprowadzenie kanalizacji, budowy instalacji grzewczej, budowy podjazdu.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, zawartych umów i wypłaconego dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w 2016 roku.

 

 

Likwidacja barier  architektonicznych w 2016 roku

Złożone wnioski

Zawarte umowy

Wypłacone dofinansowanie

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Osoby ubiegające się

o dofinansowanie
w tym:

28

400 788

1

4 000

1

4 000

Osoby dorosłe

27

356 138

1

4 000

1

4 000

Dzieci

1

44 650

0

0

0

0

 

Bariery techniczne

Zgodnie z wyżej cytowanymi „Zasadami” wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych w roku 2016 mogła wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, z tym że maksymalna wartość przedsięwzięcia przyjęta do dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 1 500 zł. Dodatkowo powyższe Zasady definiowały bariery techniczne jako bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego adekwatnie do wieku i możliwości wynikających z niepełnosprawności, których likwidacja powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, zawartych umów i wypłaconego dofinansowania na likwidację barier technicznych w 2016 roku.

 

 

Likwidacja barier technicznych w 2016 roku

Złożone wnioski

Zawarte umowy

Wypłacone dofinansowanie

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Osoby ubiegające się

o dofinansowanie
w tym:

9

2620

4

836

4

836

Osoby dorosłe

9

2620

4

836

4

836

Dzieci

0

0

0

0

0

0

Powyżej złożone wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych dotyczyły zakupu: siedziska na wannę, nasadki podwyższającej sedes z klapą, krzesła prysznicowego z oparciem, krzesła toaletowego, ławki prysznicowej, wózka prysznicowego, stolika przyłóżkowego. Z powodu braku środków finansowych tylko 44,44 % złożonych wniosków zostało przyjętych do realizacji w 2016 roku.

Bariery w komunikowaniu się

Zgodnie z wyżej cytowanymi „Zasadami” wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się w roku 2016 mogła wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, z tym że maksymalna wartość przedsięwzięcia przyjęta do dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 1 500 zł. Przyjęte Zasady definiowały bariery w komunikowaniu się jako ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, zawartych umów i wypłaconego dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się w 2016 roku.

 

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się w 2016 roku

Złożone wnioski

Zawarte umowy

Wypłacone dofinansowanie

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Osoby ubiegające się

o dofinansowanie
w tym:

96

275 236

15

18 000

15

18 000

Osoby dorosłe

71

203 837

10

12 000

10

12 000

Dzieci

25

71 399

5

6 000

5

6 000

 

Powyższe dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się obejmowały pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie zakupu następujących sprzętów: komputerów, laptopów, tabletów.

 • Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Powiecie Białostockim dziala Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

            Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, do której działania należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W 2016 r. Rada podjęła 7 uchwał,  w tym:

- Uchwała Nr 1/2016 z dnia 30 marca 2016 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. oraz projektu zarządzenia Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Białostockiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tych zadań,

- Uchwała Nr 2/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego  w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”,

- Uchwała Nr 3/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu złożonego w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 r.  w obszarze G pn. „Zwiększenie aktywności samorządu powiatowego  w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2016”  - projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,

- Uchwała Nr 4/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu złożonego w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 r. w obszarze B pn. „Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Choroszczy” – projekt Gminy Choroszcz,

- Uchwała Nr 5/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu złożonego w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 r.  w obszarze D pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych WTZ w Nowej Woli” - projekt Fundacji Nowa Wola,

- Uchwała Nr 6/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu złożonego w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 r.  w obszarze D pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Domu Dziecka w Supraślu – projekt Powiatu Białostockiego na rzecz Domu Dziecka w Supraślu,

- Uchwała Nr 7/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego  zmieniającej  Uchwałę Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Białostocki zgodnie z Umową nr AS3/000005/10/D z dnia 04.04.2013 r.
(z późn. aneksami) realizował w 2016 roku program „Aktywny samorząd”. Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany był do osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem „Aktywnego Samorządu” jest zlikwidowanie lub zmniejszenie barier ograniczających funkcjonowanie beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu to:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W roku 2016 r. do zadań samorządu powiatowego z zakresu „Aktywnego samorządu” należało:

 • nabór oraz weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków,
 • podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy,
 • obsługa administracyjno- finansowa zawartych umów,
 • monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON i realizacji celów programu przez beneficjentów pomocy,
 • sprawozdawczość z realizacji programu na potrzeby PFRON,
 • promocja i ewaluacja programu.

W 2016 r. złożono 117 wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zadań:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 3 wnioski,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 wniosek,
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 17 wniosków,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 3 wnioski,
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 11 wniosków,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 4 wnioski,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 2 wnioski,
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 3 wnioski.
  1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 73 wnioski.

Łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków w 2016 roku wyniosła 460.962,61 zł.

W październiku 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany dotyczące sposobu wypłacania kwoty dofinansowania w ramach Modułu II na opłacenie czesnego oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Powyższy dodatek uzależniony jest od postępów w nauce i ma charakter progresywny i motywacyjny. Ponadto, zmianie uległ sposób przekazywania dofinansowania, które obecnie następuje w dwóch transzach:

 • pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania do czesnego – po zawarciu umowy dofinansowania,
 • druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania do czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w wyliczonej maksymalnej kwocie dodatku – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji
  o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 

Ogółem w roku 2016 r. Powiat Białostocki otrzymał środki PFRON w wysokości 390.642 zł, jednakże w związku z powyższymi zmianami, do końca 2016 roku możliwe było wypłacenie środków finansowych w wysokości 296.227 zł (wykorzystano – 296.212 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych Moduł I Obszar D -15 zł), natomiast w 2017 r. kwota wypłacona ze środków przyznanych w 2016 r. wyniosła 38.610 zł,

W ramach Modułu I w 2016 r. podpisano z 33 osobami niepełnosprawnymi 38 umów, na podstawie których wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON
w wysokości 184.478 zł w następujących obszarach:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
  posiadanego samochodu – 3 umowy, wypłacono kwotę 11.645 zł,
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 13 umów, wypłacono kwotę
  248 zł,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 3 umowy, wypłacono kwotę 6.000 zł,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 11 umów, wypłacono kwotę 17.859 zł,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 4 umowy, wypłacono kwotę 62.998 zł,
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 2 umowy, wypłacono kwotę 7.305 zł,
  2. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 2 umowy, wypłacono kwotę 1.423 zł,

Ponadto, w ramach środków przyznanych w 2016 r. na Aktywny samorząd, w 2017 r. podpisano 1 umowę w ramach Modułu I Obszaru D i wypłacono kwotę 321 zł.

W ramach Modułu II z Beneficjentami, którzy złożyli wnioski w 2016 r.:

 • w 2016 r. podpisano z 46 osobami 69 umów na kwotę 148.161 zł,
 • w 2017 r. podpisano 1 umowę na kwotę 1.862 zł.

Wypłacono:

 • w 2016 r. – kwotę 111.734 zł,
 • w 2017 r. – kwotę 38.289 zł, w tym środki finansowe wynikające
  z zobowiązań z umów zawartych w 2016 r. w wysokości 36.427 zł.

W związku z powyższym, wydłużony został okres złożenia do PFRON rozliczenia w zakresie całości środków finansowych przekazanych w danym roku na realizację programu Aktywny samorząd do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Program „Aktywny Samorząd” jest nadal realizowany w 2017 roku na zasadach określonych przez PFRON.

 • „Program wyrównywania różnic między regionami III”

            Powiat Białostocki w 2016 r. realizował „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W 2016 r. Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpił z „Wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na projekty:

- w obszarze G pn. „Zwiększenie aktywności samorządu powiatowego  w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2016”  - projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

 - w obszarze D pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Domu Dziecka w Supraślu – projekt Powiatu Białostockiego na rzecz Domu Dziecka w Supraślu.

Jako realizator Powiat Białostocki wystąpił w 2016 r. z projektami:

-  w obszarze B programu: na rzecz Gminy Choroszcz „Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Choroszczy”,

- w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych – na rzecz z Fundacji Nowa Wola  „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych WTZ w Nowej Woli”.

W przypadku Gminy Choroszcz i projektu Powiatu Białostockiego na rzecz Domu Dziecka w Supraślu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski poinformował, iż  projekty nie mogą być zrealizowane ze względu na niewystarczający limit środków finansowych.

            Na podstawie Umowy nr WRR/000146/10/D z dnia 28 września 2016 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Białostockim  o  realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, powiat  otrzymał dofinansowanie w wysokości 75.000 zł na projekt Fundacji Nowa Wola (kwota wnioskowana 80.000 zł). Na jej podstawie podpisano między Powiatem Białostockim a Fundacją umowę nr 1/D/2016 z dnia 21 października 2016 r. Rozliczenie projektu zaplanowano na 2017 r. 

Ponadto w 2016 r. Powiat Białostocki otrzymał w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III ” na podstawie Umowy nr WRR/000147/10/D z dnia 28 września 2016 r. (aneks nr 1 z 13.10.2016 r.) o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G, dodatkowe środki PFRON na finansowanie zadań ustawowych powiatu poprzez skierowanie do powiatu poza algorytmem dodatkowych środków na realizację zadań własnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.2046) w wysokości 45.000 zł (kwota wnioskowana 150.000 zł).

Projekt „Zwiększenie aktywności Powiatu Białostockiego w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” wykonywany był do dnia 31.12.2016 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zgodnie z Uchwałą Nr 450/2016 z dnia 18 października 2016 r. Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie realizacji ww. Umowy. Informacja PUP w Białymstoku dotycząca jego realizacji poniżej.

INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2016r.- SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH WTZ ZGODNIE Z § 21 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 25 MARCA 2004r. (Dz.U. Nr 63, poz. 587)

 1. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OGRODNICZKACH – PROWADZONY PRZEZ PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” W BIAŁYMSTOKU

Rozliczenie roczne oraz informacja o wykorzystaniu przez Warsztat środków finansowych

Na działalność WTZ w 2016 r. zostały przekazane środki finansowe w wysokości 391.013,48 zł, w tym w tym: 351.912 zł z PFRON oraz 39.101,48 zł z budżetu Powiatu Białostockiego.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że przyznane środki zostały wykorzystane w 100% na pokrycie kosztów działalności Warsztatu, określonych w § 19 ust. 1 w/cyt. rozporządzenia, tj. na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS materiały, energię i usługi, eksploatację samochodu, szkolenia pracowników, trening ekonomiczny, wycieczki, materiały do terapii oraz ubezpieczenia uczestników i ubezpieczenie mienia.

Środki wykorzystane na  wyposażenie Warsztatu stanowiły 0,04 % rocznych kosztów działalności Warsztatu dofinansowanych z PFRON, przy dopuszczalnym wskaźniku nie więcej niż 3%. 

W 2016 r. Warsztat nie pozyskał środków ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników w ramach  terapii.

Wydatkowanie środków przekazanych na funkcjonowanie Warsztatu podlegało bieżącej analizie  i ocenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o kwartalne informacje przedkładane przez podmiot prowadzący Warsztat.

Liczba uczestników Warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności

            Na zajęcia w Warsztacie uczęszczało 22 osoby, w tym: 19 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 Rodzaje niepełnosprawności uczestników: 1 osoba z upośledzeniem umysłowym, 4 – z upośledzeniem narządu ruchu, 17- z więcej niż jedną przyczyną niepełnosprawności.

Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach Warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego

            Ze sprawozdania wynika, iż przeciętnie w miesiącu w zajęciach w Warsztacie brało udział od 65 % uczestników (w styczniu) do 89% uczestników (w sierpniu). W lipcu zajęcia się nie odbywały – przerwa wakacyjna.

Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej

             Działalność rehabilitacyjna Warsztatu prowadzona była na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji, w 4 pracowniach:

- usprawniającej, w której wykonywane były ćwiczenia  z wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz zabiegi fizykoterapeutyczne na podstawie skierowania lekarskiego, a także masaże ręczne, inhalacje i kąpiele w wannie z hydromasażem. W ramach zajęć w wymienionej pracowni odbywały się także zajęcia sportowe, w czasie których uczestnicy przygotowywali się do udziału w różnych imprezach sportowych, takich jak: zawody, turnieje, spartakiady,

- uzupełniającej – realizującej zajęcia w następujących obszarach tematycznych: biblioterapia, teatroterapia, zajęcia parateatralne. W ramach działalności tej pracowni organizowano wycieczki, imprezy tematyczne obrzędowo – integracyjne, wyjścia na spektakle teatralne, operowe, do kina,

- technicznej, w której najczęściej stosowane były techniki: plastyka – malarstwo sztalugowe, malarstwo plakatowe, , malarstwo pastelowe, rysunek kredka i ołówkiem – oraz papieroplastyka, tj.  wiklina papierowa, różne formy płaskie oraz przestrzenne z bibuły, origami modułowe, decupague. Uczestniczy brali udział w różnych konkursach i przeglądach plastycznych. W pracowni technicznej odbywały się również zajęcia komputerowe,

 - czynności życia codziennego, w której uczestnicy uczylim.in.: się posługiwać sprzętem AGD,  samodzielnego wykonywania  prostych posiłków,  prania i prasowania, dbania o higienę i porządek, czynności krawieckich, pielęgnacji roślin doniczkowych.

            Uczestnikom Warsztatu udzielano wsparcia psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz wsparcia psychoedukacyjnego, a także w formie zajęć relaksacyjnych.   

W 2016 r. kontynuowana była współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
w Białymstoku. W PUP zarejestrowanych było 7 uczestników jako poszukujących pracy. Osoby te nie otrzymały jednakże odpowiednich ofert pracy.

Prowadzona była współpraca z rodzinami uczestników, w zależności od potrzeby,  poprzez kontakty telefoniczne, listowe bądź osobiste instruktorów.  Organizowane były także spotkania okolicznościowe z rodzinami uczestników, a także spotkania w celu omówienia wyników postępów w rehabilitacji.

Liczba uczestników, którzy opuścili Warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

             W 2016 r. żaden z uczestników nie odszedł z Warsztatu.

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy

W wyniku dokonanej oceny postępów uczestników ustalono, że w 2016 r.:

1/ w zakresie zaradności osobistej i samodzielności postępy poczyniło 19 uczestników, m.in.:
w zachowaniu higieny osobistej, utrzymaniu porządku, dysponowaniu pieniędzmi
i planowaniu wydatków,  przygotowywaniu prostych posiłków, czynnościach krawieckich,

2/ w zakresie rehabilitacji społecznej postępy poczyniło 7  uczestników, w tym: w sferze społecznej – tworzenie więzi i przyjaźni, ponoszenie odpowiedzialności za siebie, mienie
i   zadania, w sferze emocjonalno-  motywacyjnej – równowaga emocjonalna, odporność na frustracje, w sferze intelektualnej – koordynacja wzrokowo – ruchowa, zainteresowania poznawcze, w spotkaniach integracyjnych i rekreacyjnych

3/ w zakresie rehabilitacji zawodowej postępy poczyniło 9 uczestników, m.in.:
w umiejętności samodzielnego i twórczego wykonywania prac,
w zapamiętywaniu wyjaśnień i instrukcji, stosowania się do zakazów, w punktualności, nie angażowania się w konflikty i umiejętności rozwiązywania konfliktów, w pracy z komputerem.

Decyzje podjęte przez radę programową w stosunku do uczestników Warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

W 2016 r. rada programowa dokonała kompleksowej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji 2 uczestników i podjęła decyzje o przedłużeniu ich uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji.

 1. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ – PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM” W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Rozliczenie roczne oraz informacja o wykorzystaniu przez Warsztat środków finansowych

 

Na działalność WTZ w 2016 r. zostały przekazane środki finansowe w wysokości 533.200,20 zł, w tym w tym: 479.880 zł z PFRON oraz 53.320,20 zł z budżetu Powiatu Białostockiego.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że przyznane środki zostały wykorzystane w 100% na pokrycie kosztów działalności Warsztatu, określonych w § 19 ust. 1 w/cyt. rozporządzenia, tj. na: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, niezbędne materiały,  energię elektryczną, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników związany z realizacją programu rehabilitacyjnego
i niezbędną obsługą działalności Warsztatu, ubezpieczenie uczestników i mienia Warsztatu, wycieczki, materiały do terapii zajęciowej oraz trening ekonomiczny

Ze środków na działalność Warsztatu pokryto także zakup wyposażenia, przeznaczając na ten cel 9.719,00 zł  zł, co stanowi 2,02 % środków PFRON (na wymianę zużytego wyposażenia lub dodatkowe wyposażenie można przeznaczyć nie więcej 3% środków).

W 2016 r. pozyskano środki w wysokości 1.520 zł ze sprzedaży produktów
wykonanych przez uczestników Warsztatu. Łącznie ze środkami pozostałymi z 2015 r. w wys. 1.823,78 zł, Warsztat dysponował z tego tytułu kwotą w wys. 3.343,78 zł, z czego kwotę 2.375  zł

 wydatkowano na dopłatę do wycieczki zorganizowanej w ramach integracji społecznej uczestników. Pozostała kwota  w wys. 968,78 zł  -  do wykorzystania w 2017 r.

Wydatkowanie  środków przekazanych na funkcjonowanie Warsztatu podlegało bieżącej analizie  i ocenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o kwartalne informacje przedkładane przez Warsztat.  

Liczba uczestników Warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności

            W 2016 r. do Warsztatu uczęszczało 30 osób,  w tym: 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 14 – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

            Rodzaj niepełnosprawności: choroby psychiczne – 11 osób, upośledzenie umysłowe – 5 osób, upośledzenie narządu ruchu – 1 osoba, osoba,  niepełnosprawność z powodu więcej niż jednego schorzenia – 13 osób

Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach Warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego

            Ze sprawozdania wynika, iż przeciętnie w miesiącu w zajęciach w Warsztacie brało udział od 81%  uczestników (w styczniu) do 98% uczestników (w maju i październiku). W lipcu zajęcia się nie odbywały – przerwa wakacyjna.

 

Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej

             Działalność rehabilitacyjna Warsztatu prowadzona była na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji, w 6 pracowniach oraz w sali rehabilitacji:

1/ pracownia życia codziennego – w której uczestnicy doskonalili swoje umiejętności przydatne
w codziennym życiu, m.in. przyrządzanie posiłków, w tym przy pomocy sprzętu gospodarstwa domowego, przetwarzanie warzyw i owoców zebranych na posesji Warsztatu,   dokonywanie zakupów, pielęgnowanie ogródka kwiatowo – warzywnego,

2/ pracownia komputerowa – uczono uczestników zasad bezpiecznego korzystania z internetu, pisania i drukowania pism, wykonywanie elementów m.in. do kart okolicznościowych, dyplomów i ulotek,

3/ pracownia ceramiczno - stolarska – zajęcia w tej pracowni polegały na doskonaleniu umiejętności wykonywania ceramiki i prac w drewnie. Uczestnicy przygotowywali glinę i szkliwo, wykonywali zdobienia  z wykorzystaniem różnych faktur, wykonywali dodatki dekoracyjne z kory brzozowej i płatów drewna,

4/ pracownia plastyczna i technik różnych – zajęcia w tej pracowni były kontynuacją poznanych już przez uczestników technik, m.in. takich jak: tkanie gobelinów na ramach tkackich, szycie na maszynie wieloczynnościowej, wykonywanie różnych  przedmiotów z wikliny papierowej, wykonywanie elementów dekoracyjnych muliną i taśmami pasmanteryjnymi.

5/ pracownia artystyczna i działań twórczych – uczestnicy  realizowali zadania rozwijające wyobraźnię oraz sprawność manualną. Wykonywali m.in. prace haftem krzyżykowym, haftem tasiemkowym, okolicznościowe wyroby związane ze świętami,

6/ pracownia aktywizacji zawodowej i umiejętności społecznych  - prowadzone zajęcia miały na celu nabywanie umiejętności współżycia w grupie oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Uczestnicy zapoznawani byli z warunkami pracy na otwartym i chronionym rynku pracy, z zasadami pisania cv i listów motywacyjnych, zachowania się w miejscu pracy, relacji – przełożony, pracownik, współpracownik.

            Zajęcia w sali rehabilitacyjnej dobierane były indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

            W Warsztacie prowadzone były ponadto zajęcia muzykoterapeutyczne – funkcjonował kilkunastoosobowy zespół wokalny. Przygotowywano programy artystyczne z okazji świąt i spotkań integracyjnych.

            Uczestnikom zapewniono również opiekę pielęgniarki oraz poradnictwo psychologiczne.

                                  

Liczba uczestników, którzy opuścili Warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

             W 2016 r. ze względów rodzinnych z Warsztatu odszedł  1 uczestnik.

 

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy

            W wyniku dokonanej oceny uczestników ustalono, że:

- w zakresie zaradności osobistej i samodzielności: 4 uczestników dojeżdża samodzielnie środkami lokomocji,  26 uczestników prawidłowo dba o higienę osobistą, 22 uczestnikiem pod nadzorem terapeuty prawidłowo realizuje trening ekonomiczny, 14 uczestników samodzielnie obsługuje  sprzęt TV i AGD, 10 – samodzielnie załatwia swoje sprawy  w urzędach, a 7 – u lekarzy, 5 – nabyło umiejętność nakrywania i podawania do stołu,

- w zakresie rehabilitacji społecznej: 30 uczestników czynnie angażuje się w życie Warsztatu, 16 uczestników potrafi pracować w grupie, 21 uczestników bierze udział w występach i imprezach na scenie, 11 – łatwo nawiązuje kontakt ze środowiskiem, 10 – ma poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

- w zakresie rehabilitacji zawodowej: 5 uczestników samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, 1 uczestnik zarejestrowany jest w PUP, 19 – rozumie polecenia i bezbłędnie je wykonuje, 23 – opanowało pracę przy komputerze.

 

Decyzje podjęte przez radę programową w stosunku do uczestników Warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

W 2016 r. rada programowa dokonała oceny kompleksowej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 1 uczestnika i podjęła decyzję o przedłużeniu uczestnictwa  w terapii ze względu na pozytywne rokowania  co do przyszłych postępów  w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji  zawodowej w warunkach pracy chronionej  lub na rynku pracy.

 • WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W NOWEJ WOLI – PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ NOWA WOLA

Rozliczenie roczne oraz informacja o wykorzystaniu przez Warsztat środków finansowych

Na działalność WTZ w 2016 r. zostały przekazane środki finansowe w wysokości 533.200,20 zł, w tym w tym: 479.880 zł z PFRON oraz 53.320,20   zł z budżetu Powiatu Białostockiego.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że przyznane środki z PFRON zostały wykorzystane w 100% na pokrycie kosztów działalności Warsztatu, określonych w § 19 ust. 1 w/cyt. rozporządzenia. Środki wykorzystane na  wyposażenie Warsztatu wynosiły 5.000 zł. i stanowiły ponad 1,04 % środków Funduszu, przy dopuszczalnym wskaźniku nie więcej niż 3%. 

Środki pochodzące z Powiatu Białostockiego zostały wykorzystane na materiały do samochodu, dowóz uczestników  i obsługę działalności Warsztatu.

W 2016 r. Warsztat uzyskał środki w kwocie 7.720 zł ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników. Łącznie z niewykorzystanymi środkami z tego tytułu w 2015 r. w kwocie 7.519,29 zł, w 2016 r. Warsztat dysponował kwotą 15.239,29 zł, z czego 8.228,46 zł wydatkowano na wyjazdy i spotkania integracyjne uczestników. Według stanu na 31.12.2016 r. pozostała niewykorzystana kwota w wys. 7.010,83 zł. 

Wydatkowanie  środków przekazanych na funkcjonowanie Warsztatu podlegało bieżącej analizie  i ocenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o kwartalne informacje przedkładane przez podmiot prowadzący Warsztat. 

Liczba uczestników Warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności

            Na zajęcia w Warsztacie uczęszczało 30 osób, w tym: 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 14 – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 Rodzaje niepełnosprawności uczestników: 14 osób z upośledzeniem umysłowym, 5 z chorobami psychicznymi, 3 – z chorobami neurologicznymi, 6 – z więcej niż jedną przyczyną niepełnosprawności oraz 1 ze epilepsją i 1  z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach Warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego

            Ze sprawozdania wynika, iż przeciętnie w miesiącu w zajęciach w Warsztacie brało udział od 87,46% uczestników (w październiku) do 100% uczestników (w listopadzie). W lipcu zajęcia się nie odbywały – przerwa wakacyjna.

Formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej

             Działalność rehabilitacyjna Warsztatu prowadzona była na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji, w 6 pracowniach:

1/ artystycznej,

2/ krawieckiej,

3/ bukieciarsko – ogrodniczej,

4/ multimedialnej,

5/ gospodarstwa domowego,

6/ technicznej

            W wymienionych pracowniach prowadzone były zajęcia:

- ogólnousprawniające m.in. poprzez:  muzykoterapię, kinezyterapię, socjoterapię, wsparcie psychologiczne,

- rozwijanie umiejętności życia codziennego, w tym m.in.: treningi w zakresie czynności życia codziennego, zajęcia z gospodarstwa domowego, rozwój umiejętności ogrodniczych, trening ekonomiczny,

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w tym m.in.: trening umiejętności interpersonalnych, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia z orientacji przestrzennej,

- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy m.in. poprzez:  trening umiejętności pracy w zespole, rozwijanie motywacji i tempa pracy, podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, ćwiczenia koncentracji i pamięci,

- rozwijanie umiejętności zawodowych, w tym m.in.:  praca przy komputerze, zajęcia krawieckie, hafciarskie i tkackie, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia plastyczne, poznawanie narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania określonych prac,

- rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii, m.in. poprzez ćwiczenia rozwijania wrażliwości słuchowej i dotykowej, percepcji wzrokowej, ćwiczenia mowy i dykcji, ćwiczenia wyobraźni.

Prowadzony był trening ekonomiczny, w ramach którego uczestnicy otrzymywali środki finansowe, zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie organizacyjnym Warsztatu.

Uczestnicy Warsztatu brali udział w różnorodnych imprezach kulturalnych, okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych, zawodach sportowych.

Prowadzona była współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników - m.in. poprzez wizyty w ich domach, rozmowy osobiste i telefoniczne, współorganizowanie i uczestnictwo
w organizowanych przez Warsztat imprezach – oraz ze środowiskiem lokalnym, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej oraz mediami w zakresie promocji działań Warsztatu

 

Liczba uczestników, którzy opuścili Warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

             W 2016 r. z Warsztatu odeszło 1 osoba z powodu braku aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

           

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy

W wyniku dokonanej oceny postępów uczestników ustalono, że w 2016 r.:

1/ w zakresie zaradności osobistej i samodzielności postępy poczyniło 2 uczestników: nieznaczny postęp w dbaniu  o higienę osobistą,  samodzielne korzystania z toalety, dbanie o porządek, samodzielność w ubieraniu się, samodzielne przygotowanie posiłku,

2/ w zakresie rehabilitacji społecznej postępy poczyniło 5  uczestników:  nawiązywanie relacji społecznych oraz współpraca w grupie – są bardziej aktywni i otwarci na kontakty, potrafią łatwiej nawiązać kontakt z innymi osobami, prawidłowo rozpoznają nazwy i funkcje instytucji publicznych.

3/ w zakresie rehabilitacji zawodowej postępy poczyniło 3 uczestników, w zakresie: umiejętności planowania wydatków, zdyscyplinowania, utrzymywania tempa pracy,  prawidłowego wykorzystywania materiałów w pracowni, posługiwania się narzędziami – wiertarką i wkrętarką.

 

Decyzje podjęte przez radę programową w stosunku do uczestników Warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

 

Rada Programowa dokonała okresowej oceny realizacji rocznych indywidualnych programów rehabilitacji wszystkich uczestników i podjęła decyzje dotyczące ich dalszej rehabilitacji w Warsztacie.

Dokonała także kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 1 uczestnika, w wyniku której podjęła decyzję o przedłużeniu uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania.

 

 

Białystok, kwiecień 2017 r.

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonych  w 2016 roku

przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego

 

Lp.

Termin kontroli

 

Jednostka kontrolowana

 

Przedmiot kontroli

 

Ustalenia pokontrolne

1

2

3

4

5

1.

13 – 14 czerwca 2016 r.  r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

1.    Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dot.: uczestników,  działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej oraz współpracy z rodzicami  lub opiekunami uczestników.

2.    Prawidłowość w zakresie zatrudnienia, kwalifikacji i wynagradzania kadry Warsztatu.

3.    Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym

Zgodność organizacji pracy  i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego oraz z umową.

Działalność Warsztatu oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecono:

1/  dokonywanie kompleksowej oceny  realizacji indywidualnych programów rehabilitacji nie rzadziej niż co 3 lata,

2/  dokonanie aktualizacji regulaminu wynagradzania, uwzględniając przepisy regulujące wysokość minimalnego wynagrodzenia.

 

 

2.

8, 9 i 16 sierpnia 2016 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach

1.  Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2015 r.

2.  Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dot.: uczestników,  działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej oraz współpracy z rodzicami  lub opiekunami uczestników.

3.  Prawidłowość w zakresie zatrudnienia, kwalifikacji i wynagradzania kadry Warsztatu.

4.  Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym

5.  Zgodność organizacji pracy  i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego oraz z umową.

Działalność Warsztatu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zalecono:

1/określanie w planie działalności Warsztatu, jak również w planach działania pracowni, konkretnych działań  zaplanowanych do realizacji na dany rok,

2/ precyzyjne określanie celu terapii w indywidualnych programach rehabilitacji,  mając na uwadze zakres rehabilitacji, jakiej wymaga uczestnik,

3/ dokonywanie co najmniej raz w roku okresowej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji,

4 / w prowadzonej dokumentacji stosowanie określeń wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

3.

25 – 26 października i 8 listopada 2016 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2015 r. 

2.      Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu.

3.      Ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań.

4.      Prawidłowość realizacji planu działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.

5. Zgodność organizacji pracy  i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego oraz z umową.

Działalność Warsztatu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zalecono:

1/  dokonywanie co najmniej raz w roku okresowej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji, odnosząc się do planowanych w programach form i zakresu rehabilitacji oraz zakresu nauki umiejętności, a także zaplanowanych efektów rehabilitacji,

2/ dokonywanie oceny indywidualnych efektów  rehabilitacji wyłącznie przez radę programową,

3/ prowadzenie w pracowni aktywizacji zawodowej i umiejętności społecznych zajęć zapewniających realizację celów pracowni,

4/ rozważenie zasadności  poszerzenia składu rady programowej o doradcę zawodowego,

5/ sporządzanie dokumentów w zakresie działalności rady programowej wyłącznie przez pracowników wchodzących w jej skład,

6/ w zakresie treningu ekonomicznego:

- określenie sposobu ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi wyłącznie w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu,

-  wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego zmian polegających na zapewnieniu uczestnikom możliwości nabycia umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi i odstąpieniu od uzależnienia wysokości przyznawanych środków od przestrzegania dyscypliny i osiągnięć w konkursach,

-  określanie w indywidualnych programach rehabilitacji planowanych form treningu ekonomicznego oraz oczekiwanych efektów w tym zakresie,

-  ustalanie przez radę programową przeznaczenia środków indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i postanowieniami regulaminu organizacyjnego,

7/ określenie w regulaminie wynagradzania pracowników Warsztatu wymagań kwalifikacyjnych,

8/  dostosowanie sposobu ustalania wysokości dopłat do biletów dla osób dojeżdżających do zapisów regulaminu organizacyjnego.

 

Białystok, kwiecień 2017 r.